Népességmegtartó erő

Feltöltve: 2014-03-20

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének

 

….2013. (   ……) önkormányzati rendelete

a község népességmegtartó erejének fokozása érdekében az önkormányzat által nyújtandó lakáscélú támogatásokról szóló 12/2009. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXlX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§       A község népességmegtartó erejének fokozása érdekében az önkormányzat által nyújtandó lakáscélú támogatásokról szóló 12/2009. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

(a továbbiakban: Ör) 3.§ c.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„3.§ c.) közeli hozzátartozó: az Új Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében megjelölt személyek”

 

2.§       Az Ör. 4.§ (1) bekezdése c.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép

 

„4.§ (1) c.) az igénylő életkora nem alacsonyabb húsz-, nem magasabb ötvenöt évnél, és”

 

3. §      Az Ör.7.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

       „7. § A lakásépítési támogatás mértéke négymillió forint visszatérítendő, és háromszázezer forint vissza nem térítendő támogatás. A visszatérítendő támogatás összegét százhúsz hónap (tíz év) alatt havi egyenlő részletekben kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.”

 

4. §      Az Ör.8.§ (1) bekezdése e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„8.§ (1) e.) az igénylő életkora nem alacsonyabb húsz-, nem magasabb ötvenöt évnél, és”

 

5. §      Az Ör. 9.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

       „9. § A lakásvásárlási támogatás mértéke a megvásárolt lakás értékének 70 %-a, maximum kétmillió forint visszatérítendő támogatás. A támogatás összegét hatvan hónap (öt év) alatt, havi egyenlő részletekben kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.”

 

6. §      Az Ör. 11.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

 „11. § (2) Lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához – beleértve atetőtér beépítést, az emeletráépítést, és a komfortfokozat növelése érdekében végzett felújításokat is – ha az magában foglalja az épület homlokzatának felújítását is – a hiteles költségvetési program által elkészített költségvetéssel igazolt felújítási költség 50 %-a maximum egymillió forint nyújtható, melyből nyolcszázezer forint visszatérítendő, kétszázezer forint vissza nem térítendő támogatás.

       A visszatérítendő támogatás összegét harminchat hónap (3 év) alatt havi egyenlő részletekben kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.”

 

7. §      Az Ör. 12.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„12. § (2) A támogatás mértéke a homlokzat-felújítás hiteles költségvetési program által elkészített költségvetéssel igazolt költségének 50 %-a maximum kétszázezer forint, vissza nem térítendő támogatás.”

 

 

8. §      Az Ör 12/A §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„12/A. § (1) E rendelet 10.§ -12.§-aiban foglaltakon felül, az önkormányzat a Magunk Kenyerén helyi gazdaság fejlesztési program keretében részben támogatást, részben kamatmentes kölcsönt nyújt azoknak az Alsómocsoládi lakóhellyel rendelkező állampolgároknak, akik olyan lakóházat kívánnak felújítani a községben, melynek legalább fele részben tulajdonosi, vagy ilyen lakóházhoz gazdasági épületet kívánnak építeni.

(2) A felújítani szándékozó választhat, hogy e rendelet 10.§ -12.§-aiban foglalt feltételekkel, vagy a 12/B.§ -12/E. §-ban foglalt feltételekkel kívánja-e igénybe venni, a lakás-felújítási támogatást. A két fajta támogatás párhuzamosan nem igényelhető”

 

9. §      Az Ör. 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„ 13. E rendelet rendelkezései szerint támogatásban részesülő a támogatás összege visszafizetésének időpontját követő 24 hónapon belül, vissza nem térítendő támogatás esetén a támogatás folyósításának időpontját követő 24 hónapon belül, semmilyen e rendeletben meghatározott támogatásban nem részesíthető”

 

10. §    Az Ör. 20. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„20.§        (1) Ha az önkormányzat megállapítja, hogy a támogatott a támogatás igénylésekor hamis adatot szolgáltatott, vagy a támogatás összegét részben vagy egészben más célra fordítja, vagy más módon szerződés-szegést követ el, a támogatottal kötött szerződést a Polgári Törtvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Új Ptk.)  6:213.§-a szerint egyoldalú jognyilatkozattal felmondja.

(2) A támogatott az (1) bekezdésben foglalt esetben köteles a kapott támogatást egyösszegben, – a támogatás átutalása és a visszafizetése közötti időszakra az érvényben lévő jegybanki alapkamat mértékével megnövelt értékben (Új Ptk.6:48 § és 6:154.§)– visszafizetni.

(3) Ha a támogatott rendkívüli élethelyzetbe kerül, kérheti a visszafizetés legfeljebb három hónapra történő felfüggesztését, vagy a támogatás még vissza nem fizetett összegének átütemezését. Az átütemezés a hat hónap időtartamot nem haladhatja meg.

(4) A visszafizetés felfüggesztése esetén, a futamidő nem hosszabbodik meg, a törlesztő-részletek összege arányosan megnő. A támogatás átütemezése esetén változatlan törlesztő-részletek mellett a visszafizetés határideje változik.

(5) Rendkívüli élethelyzetnek minősül együttes támogatottak esetén a házasság felbontása, vagy a támogatottak egyike egészségi állapotában bekövetkezett romlás, vagy a támogatott jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett olyan mértékű változás, mely nem teszi lehetővé a szerződésben foglaltak teljesítését.

(6) A rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét a támogatottnak igazolni kell, bírósági határozattal, orvosi szakvéleménnyel, vagy jövedelmi viszonyait tanúsító okirat benyújtásával.”

 

 

11. §   E rendelet a kihirdetését követő napon léphatályba.

 

 

Dicső László sk.                                                                               Uti Ferencné sk.

Polgármester                                                                                   jegyző

 

Jóváhagyta a képviselő-testület: 2014. ……………………………..i ülésén

Kihirdetve: 2014. ……………….hó  … nap

 

Uti Ferencné sk

Jegyző

 

 

I n d o k o l á s

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a község népességmegtartó erejének fokozása érdekében

az önkormányzat által nyújtandó lakáscélú támogatásokról

szóló 12/2009. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló

…/2014. ( …..  …. ) önkormányzati rendelethez

 

 

Általános Indokolás

 

 

Az előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, melyről. önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

a)  a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

     ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

 

a) Az új rendelet  valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

aa)  A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

       A Rendelet megalkotásával az önkormányzat ösztönözni kívánja a település lakóházainak felújítását, ezzel is elősegítve a község népességének megtartását, illetve növekedését

ab) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:A településen élők mind környezeti, mind egészségügyi  körülményei javulnak majd.

ac)   A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás várható következménye:

A rendelet megalkotásával az Önkormányzat ösztönözni kívánja a meglévő lakóházak felújítását, illetve az üresen álló lakóházak vásárlását, ezért a jelenlegi szabályokat kedvezőbbé teszi, azt remélve, hogy megélénkül a lakásvásárlási kedv, és nő község lakóinak száma.

 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

 

 

Részletes Indokolás

 

1. §-hoz          Az Új Ptk. hatályba lépése miatt változott a közeli hozzátartozó fogalma, illetve az arra történő hivatkozás

 

2.§-hoz         A 2.§ felemeli a lakásépítési támogatás igényjogosultjának felső életkori határát

 

3.§- hoz        megszünteti a különbséget a helyben lakók, és beköltözni szándékozók lakásépítési támogatásának mértéke és a visszafizetés időtartamát illetően.

 

4.§-hoz         A 4.§ felemeli a lakásvásárlási támogatás igényjogosultjának felső életkori határát

 

5.§- hoz        Megszünteti a különbséget a helyben lakók, és beköltözni szándékozók lakásvásárlási támogatásának mértéke és a visszafizetés időtartamát illetően

 

6.§-7.§ hoz   Százezer forintról kétszázezer forintra növeli a vissza nem térítendő támogatás mértékét, homlokzat felújítással egybekötött lakásfelújítás, és homlokzat felújítás esetén.

 

8.§-hoz         Bevezeti az egyes támogatások párhuzamos igénybevételének tilalmát

 

9.§-hoz         Arról rendelkezik, hogy a támogatásban részesülő a támogatás visszafizetésének, illetve vissza nem térítendő támogatás esetén a folyósításának évét követő két naptári évben semmilyen támogatást nem vehet igénybe

 

10.§-hoz       A támogatási szerződés támogatott által történő megszegése esetére alkalmazandó eljárást szabályozza.

 

11. §-hoz         A hatályba lépést szabályozza.

 Népesség megtartó – rendelet módosítás 2014. március.Legfrissebb híreink