Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályai

Feltöltve: 2017-02-13

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2016. ( XII. 19. ) önkormányzati rendelete
Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

 

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 48. § (3) bekezdésében felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja és hatálya

 • Jelen rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse a környezet és levegő tisztaságának és a lakosság egészségének védelmét.
 • A rendelet hatálya kiterjed Alsómocsolád közigazgatási területén belül avar vagy kerti hulladékot szabadban égető személyre.

Értelmező rendelkezés

Jelen rendelet alkalmazásában avar, illetve kerti hulladék az ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), azok tisztántartása, ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, és egyéb növénymaradvány (a továbbiakban: kerti hulladék).

Az égetés szabályai

 • A kerti hulladék égetését csak légszáraz állapotban elvégezni, kizárólag keddenként 10 órától 18 óráig lehet, szélcsendes időben.
 • Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, jól kialakított tűzrakó helyen és módon, a lakó- és gazdasági épülettől kellő távolságban, állandó felügyelet mellett lehet, úgy, hogy az emberi környezetet ne károsítsa és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
 • Az égetés helysínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
 • Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot, veszélyes hulladékot.
 • Az égetés csak úgy folytatható, hogy az a környezetet ne zavarja, továbbá tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
 • A közforgalmi utak közelében végzett égetéseknél a füst és szikraképződés minimalizálására kell törekedni. A közút tengelyétől számított 100 méteren belül bármely növényzet égetése tilos.
 • Az égetés céljára szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
 • Az égés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj stb.) légszennyező, vagy bűzös segédanyag alkalmazása tilos.
 • Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást meg kell szüntetni.
 • A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

 

Záró rendelkezés

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

   Dicső László sk.              Dr. Morvay Klaudia sk.
polgármester                             jegyző

 

Záradék:

A rendelet kihirdetve.
Alsómocsolád, 2016. december 19.
Dr. Morvay Klaudia, jegyző

 Legfrissebb híreink