FELHÍVÁS

Feltöltve: 2022-10-14

Alsómocsolád Község Önkormányzata (7345 Alsómocsolád, Rákóczi u 21.) értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező 22/5 Hrsz-ú 804 m2 nagyságú (Kossuth Lajos u.) össz. közműves (víz-szennyvíz, áram és gáz) belterületi építési telket.
 
Vételár: 1.500.000,- Ft (a vételár megállapítás alapja forgalmi érték becslő által készített szakvélemény)
 
Az ingatlant kizárólag természetes-személy otthon-teremtés céljából vásárolhatja meg.
 
A Helyi építési szabályzatról szóló 8/2010.(XI.08.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) ingatlanra vonatkozó beépítési előírásai a következők:
 
11. §.
(1) A falusias lakóterületen az OTÉK szerinti építmények és melléképítmények helyezhetők el.
 
(2) Közművesítettséggel kapcsolatos előírások
Lakóterületen épület csak olyan építési telken helyezhető el, amelyen legalább az alábbi közművek egyidejű elhelyezése biztosított:
a) közüzemi villamos energiaszolgáltatás
b) közüzemi ivóvíz szolgáltatás
c) közüzemi szennyvízelvezetés és – tisztítás azokon a területeken, ahol a közüzemi szennyvízelvezetés nem épült ki, a kiépítésig szakszerű közműpótló alkalmazandó
d) közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés
 
(3) Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó előírások:
a) Az „LF-1” jelű építési övezet
     aa) építési telkenként 1 db, legfeljebb 2 lakásos lakóépület építhető
     ab) nyeles telek nem alakítható ki
     ac) legkisebb telekterület 800 m2
     ad) legkisebb utcai telekszélesség 14 m
     ae) beépítési mód oldalhatáron álló
     af) legnagyobb beépítettség 30 %, de legfeljebb 500 m2
     ag) legnagyobb építménymagasság 4,50 m. Új beépítésű utcákban a lejtő felőli homlokzat magassága legfeljebb 5,00 m lehet.
     ah) legkisebb előkert SZT szerint, az ott tervezett építési vonallal nem jelölt esetekben új utcasoron 3 m.
     ai) legkisebb oldalkert OTÉK szerint {jelenleg min. 4,0 m}
     aj) legkisebb hátsókert SZT szerint, az ott nem jelölt esetekben a kialakult állapothoz igazodjon
     ak) zöldfelületi mutató min. 40 %
 
Az építési telkek SZT-n jelöl telekhatára melletti, az ott jelölt szélességű területsávot gyümölcs fafajokkal fásítani kell.
 
A vételi ajánlatot: 2022. december 30. 24:00 óráig elektronikusan az onkormanyzat@alsomocsolad.hu. e-mail címre, postán a 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u 21. postacímre, személyesen munkaidőben ugyanerre a címre szükséges eljuttatni.
 
A helyszín előzetes egyeztetést követően megtekinthető.
            Segítséget nyújtó neve: Erb Flóriánné
            Segítséget nyújtó telefonszáma: +36 72 451 748 ; Mobil: +36 30 411 5395;
 
A vételi ajánlat tartalma a következő:
-           Az ajánlattevő neve lakcíme, telefonszáma, email címe,
-           A vételár megjelölése,
-           Nyilatkozat, hogy az ingatlant saját otthon teremtése céljából vásárolja meg.
 
Több jelentkező esetén előnyt élvez:
-           Az Alsómocsoládi lakóhellyel rendelkező,
-           Alsómocsoládi munkahelyen dolgozó.
 
Azonos megítélésű kategóriába tartozó több jelentkező esetén a vevőt az önkormányzat, a vételi ajánlatot tevők jelentétében történő sorsolás útján választja ki.
 
Alsómocsolád, 2022. október 10.
                                                                                               Dicső László sk.
                                                                                               polgármester



Legfrissebb híreink