Felhívás

Feltöltve: 2023-06-27

Alsómocsolád Község Önkormányzata (7345 Alsómocsolád, Rákóczi u 21.) értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező 22/5 Hrsz-ú, 804 m² nagyságú (Kossuth Lajos u.) össz. közműves (víz-szennyvíz, áram és gáz) belterületi építési telket.
 
Vételár: 1.500.000,- Ft (a vételár megállapítás alapja forgalmi érték becslő által készített szakvélemény)
 
Az ingatlant kizárólag természetes-személy otthon-teremtés céljából vásárolhatja meg.
 
A Helyi építési szabályzatról szóló 8/2010.(XI.08.) önkormányzati rendelet {HÉSZ} ingatlanra vonatkozó beépítési előírásai a következők:
 
11. §
(1) A falusias lakóterületen az OTÉK szerinti építmények és melléképítmények helyezhetők el.
 
(2) Közművesítettséggel kapcsolatos előírások
Lakóterületen épület csak olyan építési telken helyezhető el, amelyen legalább az alábbi közművek egyidejű elhelyezése biztosított:
a) közüzemi villamos energiaszolgáltatás
b) közüzemi ivóvíz szolgáltatás
c) közüzemi szennyvízelvezetés és – tisztítás azokon a területeken, ahol a közüzemi szennyvízelvezetés nem épült ki, a kiépítésig szakszerű közműpótló alkalmazandó
d) közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés
 
(3) Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó előírások:
a) Az „LF-1” jelű építési övezet
aa) építési telkenként 1 db, legfeljebb 2 lakásos lakóépület építhető
ab) nyeles telek nem alakítható ki
ac) legkisebb telekterület 800 m2
ad) legkisebb utcai telekszélesség 14 m
ae) beépítési mód oldalhatáron álló
af) legnagyobb beépítettség 30 %, de legfeljebb 500 m2
ag) legnagyobb építménymagasság 4,50 m. Új beépítésű utcákban a lejtő felőli homlokzat magassága legfeljebb 5,00 m lehet.
ah) legkisebb előkert SZT szerint, az ott tervezett építési vonallal nem jelölt esetekben új utcasoron 3 m.
ai) legkisebb oldalkert OTÉK szerint {jelenleg min. 4,0 m}
aj) legkisebb hátsókert SZT szerint, az ott nem jelölt esetekben a kialakult állapothoz igazodjon
ak) zöldfelületi mutató min. 40 %
Az építési telkek SZT-n jelöl telekhatára melletti, az ott jelölt szélességű területsávot gyümölcs fafajokkal fásítani kell.”
 
☝️A vételi ajánlatot 2023. július 17. 24:00 óráig elektronikusan az onkormanyzat@alsomocsolad.hu e-mail címre, postán a 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. postacímre, személyesen munkaidőben ugyanerre a címre szükséges eljuttatni.☝️
 
A helyszín előzetes egyeztetést követően megtekinthető.
 
Segítséget nyújtó neve: Erb Flóriánné
Segítséget nyújtó telefonszáma: +36-72/451-748; mobil: +36-30/411-5395
 
A vételi ajánlat tartalma a következő:
- az ajánlattevő neve lakcíme, telefonszáma, email címe,
- a vételár megjelölése,
- nyilatkozat, hogy az ingatlant saját otthon teremtése céljából vásárolja meg.
 
Több jelentkező esetén előnyt élvez:
- az Alsómocsoládi lakóhellyel rendelkező,
- alsómocsoládi munkahelyen dolgozó.
 
Azonos megítélésű kategóriába tartozó több jelentkező esetén a vevőt az önkormányzat, a vételi ajánlatot tevők jelentétében történő sorsolás útján választja ki.


Legfrissebb híreink