Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj Átadó 2024.

Feltöltve: 2024-03-25

A Falufejlesztési Társaság 2008 márciusában, Kemény Bertalan, a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat megálmodója és megvalósítója emlékének megőrzése érdekében „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” -at alapított.
 
Kemény Bertalan szelíd és következetes falufejlesztő volt, aki aktívan támogatta a lokális közösségek, emberi kapcsolatok építését.
 
A „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazoknak, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon, a munkaidő korlátait nem ismerve végzik. Akik szakmai tudásuk legjavát nyújtva, mindig lelkiismeretesen, nagy türelemmel, együttérzéssel és odaadóan szolgálják településüket.
 
A díj erkölcsi elismerése továbbá azoknak a vidékfejlesztő szakembereknek, közösségfejlesztőknek is, akik szűkebb környezetükben, vagy országos szinten elkötelezetten tevékenykednek a centrum és a periféria közötti hídépítésben, akik munkájukban a kapcsolatteremtést, az értelmes dialógust tekintik legfontosabb eszközüknek a szakértők és a helyi lakosság közötti párbeszédben, az elmélet és gyakorlat között. A díj pénzjutalommal nem jár, de a kitüntetettek egy díszes oklevél mellett átvehetik Simorka Sándor szobrászművész bronzplakett alkotását. 
 
A díjbizottság 2016. január 21-én egyhangú szavazással megalapította a Kemény Bertalan Emléklapot olyan felterjesztett személyek méltó elismerésére, akik hosszú ideje végzik a falu és tanyagondnoki szolgálatukat. Az Emléklap átadását kísérheti a felterjesztő szervezet jutalmazási gesztusa is.
 
A FALUFEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KITÜNTETÉSÉT ÉS ELISMERÉSÉT MINDEN ÉVBEN RANGOS BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÍTÉLI ODA.
 
Elnök: Dr. Szaló Péter
Tagok:
  • Csörszné Zelenák Katalin a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének ügyvezetője
  • Dicső László Alsómocsolád Község polgármestere
  • Dr. Eperjesi Tamás vidékfejlesztő szupervízor
  • Fáy Dániel a Falufejlesztési Társaság elnöke
  • Kemény András a Kemény család tagja
  • Kozma Judit a Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének elnöke
  • Lippai Szabolcsné a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya és Falugondnokok Egyesületének koordinátora
  • Radics László Répceszemere Község polgármestere
  • Szeder-Kummer Mária a Zalai Falvakért Egyesület ügyvezető titkára
 
2024. évben Kemény Bertalan Falufejlesztési DíjBAN részesül:
Bodor Zsuzsanna falufejlesztő
Kandikó Rita falufejlesztő
 
Bodor Zsuzsanna a szarvasi főiskolán agrármérnökként végzett 1972-ben. Ezt követően szakmájában helyezkedett el, majd a megyei tanácsnál elnöki tanácsadó lett. Itt került közvetlen kapcsolatba a települések vezetőivel, majd a helyi lakossággal. A ’90-es években aktív részvevője volt az önkéntes megyei agrárkamara létrehozásában. Segítette az uniós csatlakozás előkészítését, majd az első vidékfejlesztési projektek megvalósulását. Nyugdíjas éveit szabadúszó szaktanácsadóként, aktív civilként kezdte el és napjainkban is szenvedéllyel végzi tevékenységét. Agrárszemléletével és vidékfejlesztő gondolkozásával évtizedek óta a tanyák fennmaradásának elősegítésén dolgozik, a tanyák élhetőbbé válását támogatja.  Célja, az eredeti tanyás kultúrtáj funkció megőrzése, fenntartható fejlesztése, a kulturális értékek megőrzése. Kiemelten támogatta és a mai napig támogatja,  hogy a sokoldalú tanyás gazdálkodás megújulhasson, erősödhessen. Munkájával elősegíti a mai tanyák új funkcióval való megtöltését. Bodor Zsuzsanna minden tekintetben méltó és hűséges megtestesítője Kemény Bertalan falvakat mentő munkásságának.
 
Kandikó Rita 1997 óta vesz részt aktívan és tevékenyen szülőfaluja Nagyvázsony közművelődési és ifjúsági közéletében. 1997-ben kezdte meg a helyi művelődési házban a közművelődési szakmai munkáját. Közel 10 éven át volt az intézmény vezetője, ez idő alatt teljesen átformálta a nagyvázsonyi közművelődési életet. Munkabírásával, nemzetközi tapasztalataival számtalan új kezdeményezés elindítójává vált. Alapítása óta elnöke – a Rita munkássága folytán országosan is ismertté és elismertté vált – nagyvázsonyi Fekete Sereg Ifjúsági Egyesületnek. Az általuk meghonosított helyi ifjúsági munka és közösségépítés nemcsak a Nagyvázsonyban élő fiataloknak – különösen a hátrányos helyzetű roma fiataloknak –, de a térség egésze számára vonzerőként és példaként szolgált. Szaktudásának köszönhetően sokat fejlődhettek, épülhettek a kistelepülések közösségei, óriási hiányosságot pótolt ezeken a településeken az ifjúsági munkához adott szakértelme. Mindezek mellett egész élete példázat a szülőföldhöz való ragaszkodásra, a lokálpatriotizmusra, a megszerzett tudásnak, a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszernek a saját településére való „hazavitelére”. Kandikó Rita példaadó munkája, törekvése, szakmai tisztessége méltó az elismerésre.     
 
2024. ÉVBEN KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI KÜLÖNDÍJ ELISMERÉSBEN RÉSZESÜL:
Balázs Sándor falufejlesztő
 
Balázs Sándor tiszteletes 8 évig szolgált az erdélyi településen, Magyarzsákodon unitárius lelkészként. Itteni szolgálata alatt tapasztalta, hogy az emberek segítségre szorulnak az orvosi ellátás terén. Szorgalmazta, hogy a faluban rendeljen a családi orvos, a megírt recepteket személyesen váltotta ki és vitte el a betegeknek – mindezt önzetlen szeretettel. Mindenkin segített, bármilyen kéréssel fordultak hozzá. Nagyon örültek a településen élő idős emberek és a távolban élő családtagok, mert tudták, van, aki gondját viseli otthon maradt szüleiknek. Szentgericén, 2000. január 6-án indította el az első erdélyi-romániai falugondnoki szolgálatot. Megszervezte a szentgericei iskolások szállítását, e mellett végezte a mindennapos falugondnoki szolgálatot. Időközben az idős emberek részéről érkezett megkeresések ráébresztették: a gyerekek ingáztatásán túl rengeteg más tennivaló is akad a faluban. Az önkéntesen vállalt falugondnokság szerteágazó szolgáltatássá nőtte ki magát a vasárnap, szószéken szolgálatot teljesítő és hét közben az emberek ügyes-bajos dolgait intéző lelkész számára. Így vall magáról: „Unitárius lelkészként 38 éve emberekkel, közösségszervezéssel, vezetéssel foglalkozom, megpróbáltam lelkészi teendőim tisztességgel elvégezni. Azonban mindig kerestem, sikerült is megtalálnom, azt a (…) többletmunkát, amire a falusi lelkésznek, ha ezt akarja, az időt jól beosztva, alkalma és lehetősége is adódik.”
 
2024. évben Kemény Bertalan Falufejlesztési DíjBAN részesül:
Laczi Attila Zalaerdőd Község falugondnoka
Török Balázs Rönök Község falugondnoka
 
Laczi Attila 1995. október 16. óta, közel 29 éve látja el falugondnoki feladatait Zalaerdőd településen. 1995-ben Veszprém vármegye első három falugondnokaként kezdte meg feladatát, ezzel kialakítva egy jó gyakorlatot a szociális alapszolgáltatások helyi szintű megvalósításában és a személyes segítségnyújtásban. A település megbecsült dolgozója, a szociális alapszolgáltatások településszintű kialakításában a szolgáltatások helyi szintű biztosításában napi szinten részt vesz. Empatikus, emberséges, rugalmas, lelkiismeretes, mindig segítőkész. Munkáját önállóan, pontosan, felelősségteljesen végzi. Falugondnoki feladatai mellett a településen aktívan részt vesz a helyi és térségi programok, rendezvények szervezésében, megvalósításában. Tapasztalata, szakmai elhivatottsága révén a felmerülő problémákra azonnal reagál, emberi hozzáállása kiemelkedő, példaértékű. Személyisége révén számára a segítségnyújtás elsődleges fontosságú és a problémák megoldásában határtalan kitartással és türelemmel vesz részt.
 
Török Balázs falugondnok 17 éve vesz részt Rönök település közéletében. Aktívan részt vesz a helyi közösségek és civil szervezetek munkájában. Eszközeik helyszínre szállítását, rendezvényeik hangosítását végzi, eseményeikre, találkozókra és kirándulásokra szállítja a szervezetek tagjait. Óriási munkabírás, végtelen empátia, az új dolgok iránti fogékonyság és az örökös tanulási vágy jellemzi. Példásan és hatékonyan végzi a feladatát, problémamegoldó képessége kiváló. Balázs a helyi véleményvezérek egyike. Hallgatnak rá az emberek. Aktivitása, tapasztalata, érett személyisége, határozott megjelenése, szakértelme, kapcsolati hálója, példás családi élete, no és persze a humora miatt kedvelik és szeretik az emberek. 
 
2024. évben Kemény Bertalan EMLÉKLAP ELISMERÉSBEN részesül a hosszú szolgálati idő alatt tanÚsított lelkiismeretes és példamutató munkájáért:
 
Boskovics Sándor Somogyfajsz Község falugondnoka
Boskovics Sándor 1998 óta látja el a falugondnoki teendőket Somogyfajsz településen. Szakmai felkészültségét, nagy gyakorlatát, szociális érzékét és türelmét bizonyítja, hogy mindig és minden körülmények között maximális odaadással végzi feladatát. Kiemelkedő szerepet tölt be települése közösségi életében is.
 
Fekete József Olaszfa Község falugondnoka
Fekete József 2001 óta látta el a falugondnoki teendőket Olaszfa község területén a lakosság nagy megelégedésére. Munkáját évtizedeken keresztül szívvel-lélekkel végezte.  Szerény, de határozott személyiségével, folyamatos tenni akarásával a falujáért az elismert „falustársak” sorába emelte őt a lakosság.
 
Gönczi Lajos Tivadar Község falugondnoka
Gönczi Lajos 1999 novembere óta tölti be a falugondnoki tisztséget Tivadar Községben. A településen nagy tisztelet övezi munkáját és személyét. Emberséges magatartása, segítőkészsége példaértékű minden ember számára.
 
Kiss Gábor Ernő Zsombó Község tanyagondnoka
Kiss Gábor Ernő 2004. január 01-től kezdte tanyagondnoki munkáját Zsombón. Reggelente bevásárolt, gyógyszert íratott és kiváltott, felkereste a tanyán élőket, akiknek segített. Munkaintenzitása, nagyfokú helyismerete révén az egész településen ismerik és szeretik. 
 
Kiss István Füzérkajata Község falugondnoka
Kiss István 2003 óta látja el Füzérkajata településen a falugondnoki feladatokat. Nagy szerepet tölt be a lakosság életében, bizalommal fordulnak hozzá és ő rendelkezésre áll a nap 24 órájában. István teljes szívével elkötelezett a települése iránt, oda szenteli a mindennapjait, jelen van.
 
Kiss Lászlóné Sándorfalva Város tanyagondnoka
Kiss Lászlóné húsz éve meghatározó szerepet játszik Sándorfalva Város életében. A két évtized alatt sok külterületen élő családnak vált szinte a részévé; ez idő alatt eredményes szakmai munkát végzett. Legfőbb feladatának mindig is a közösségért végzett tenni akarást tartotta.
 
Mészáros Tamás Nyőgér Község falugondnoka
Mészáros Tamás 2000. május 22-től, közel 24 éve Nyőgér község falugondnoka. Az alapfeladatokon túl tevékeny résztvevője a falu életének, rendezvények előkészítője, lebonyolítója. Folyamatosan látogatja a község idősebb vagy egyedül élő lakóit, részt vesz az ebédkihordásban, valamint a bolti bevásárlásban.
 
Papp Attila Borsodgeszt Község tanya- és falugondnoka
Papp Attila 15 éven keresztül látta el a falugondnoki teendőket Borsodgeszt Községben. Munkáját mindig megbízhatóan az emberek javára végezte a alugondnoki szolgálat szakmai programja előírásainak megfelelően. Mindenki számíthatott rá bármiben is kérték a segítségét.
 
Projcs Lajos Pamuk Község falugondnoka
Projcs Lajos tősgyökeres pamuki lakosként 1996 óta látja el a falugondnoki feladatokat a közel 300 lelkes zsáktelepülésen. A napi munkavégzése mellett munkaidőn kívül is segítőkész, erkölcsi szempontból is kifogásolhatatlan életvitelének köszönhetően példamutató hozzáállása követendő mindannyiunk számára.
 
Saródi Zoltán Jákfa Község falugondnoka
Saródi Zoltán falugondnokként dolgozik több mint 30 éve Jákfa településen. Ez idő alatt nagyon jó kapcsolatot alakított ki a falu minden lakójával. A falugondnoki alapfeladatok lelkiismeretes ellátásán túl Zoltán jelentős közösségszervező tevékenységet is végez.
 
Szabó László Bálványos Község falugondnoka
Szabó László 20 éve dolgozik a településen falugondnokként. Jó kapcsolatot ápol a környező települések falugondnokaival. Szakmailag képezi magát. Munkaidőn túl, hétvégén is számíthat a segítségére a lakosság.
 
Tóth György Zsolt Várda Község falugondnoka
Tóth György Zsolt több mint 22 éve szolgálja falugondnokként Várda települést, idén nyugdíjba vonul. A lakosság részéről felmerülő minden esetleges problémára talál megoldást, így a községben élők meg vannak elégedve falugondnoki munkájával, hiszen szinte a nap 24 órájában számíthatnak segítségére.
 

 Legfrissebb híreink