Bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének módja

Az ellátás igénybevételének módja, a bekerülés feltételei

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A szociális ellátások közül a bentlakásos intézményi elhelyezést, az étkeztetést és az idősek számára nyújtott nappali ellátást a honlapon is megjelenített formanyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni a megadott elérhetőségen.

Idősek otthonában  gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes,  meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolási-gondozási intézményben nem biztosítható.

Idősek Otthonában III. fokozatú (40 pont feletti értékelési ponttal rendelkező) gondozási szükséglettel rendelkező helyezhető el.

A gondozási szükségletet egyéb körülmény is megalapozhatja, melyek a következőek: 

 • demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata, amelyet orvosszakértői szerv, vagy Pszichiátriai, vagy Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, vagy neurológus, geriáter szakorvos szakvéleményével igazoltak,
 • az ellátást igénylő egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte,
 • az ellátást igénylő egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte, és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan,
 • az ellátást igénylő egyedül él, és vakok személyi járadékába,n vagy hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban részesül,
 • az ellátást igénylő egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül, és az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI), illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása, az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg,
 • az ellátást igénylő egyedül él, és a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályok szerint E minősítési kategóriájú rokkantsági ellátásban, vagy rokkantsági járadékban részesül.
 • az ellátást igénylő egyedül él, munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 70%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és az ORSZI, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg.

Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján, 2010. augusztus 17-től ORSZI-s szakvéleménnyel nem rendelkezőknél az Intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.

Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Azonban a soron kívüli elhelyezési kérelem – melyet a kérelemben meg kell jelölni -, sorrendben megelőzi a többi kérelmet. Több soron kívüli elhelyezési kérelem esetén, az igény kielégítésének sorrendjéről az Intézményvezető az intézmény orvosának és a fenntartó képviselőjének bevonásával dönt.

 

Soron kívüli elhelyezés

 • Önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg.
 • A háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezés indokolt.
 • Szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé.
 • Kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani.