Térítési díj - Bentlakásos Intézményi ellátás vonatkozásában

A fenntartó a személyes gondoskodás körében tartozó szociális ellátásért térítési díjat (intézményi térítési díjat) állapít meg, amelyet a Szociális Törvényben (1993. évi III. törvény) illetve a 29/1993. (II.17.) Kormányrendeletben, a helyi önkormányzat rendeletében, valamint a gondozottal kötött megállapodásban foglaltak szerint kell fizetni.

Az intézményi térítési díj összege 2019. március 1-jétől - 2019. 12. 31-ig: 99.000,- Ft/hó, azaz 3.000,- Ft/nap.

2020. 01. 01-jétől a térítési díjak felülvizsgálatáig: 3.300,- Ft/nap

2020. 03. 01-jétől a térítési díj összege: 3.600,- Ft/nap

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át. A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét. Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős (az intézményi térítési díj egy évi összegét meghaladó) pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet jelentős pénzvagyonából kell fedezni. Ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon 96-od részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.

Az ellátást igénylő, vagy a térítési díjat megfizető más személy,  írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését legfeljebb 3 év időtartamra, mely időtartam meghosszabbítható. Ez esetben jövedelemvizsgálatra nem kerül sor.

A személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg a jövedelem illetve vagyonvizsgálatot követően, melyről jövedelemigazolást állít ki.