Házirend

Tisztelt Lakóink! Kedves Hozzátartozók!

Kérjük Önöket, hogy ezen “Házirendet”, mely az “ŐSZI FÉNY” IDŐSEK OTTHONA ALSÓMOCSOLÁD belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni és egy olyan eszköznek tekinteni, amely az intézményi élet békés, nyugodt, szabályozott jellegének biztosítására hivatott.

Az intézmény 2006. április 1. óta működik.
Jelenleg az engedélyezett férőhelyek száma: 42 fő
A lakók ellátásához biztosított alkalmazotti létszám: 17 fő.

Intézményünk fenntartója:
Alsómocsolád Község Önkormányzata

Az intézmény vezetője:
Pitzné Keller Anita, igazgató. 

A továbbiakban részletesen ismertetendő Házirend a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendeletben foglaltak alapján készült.

I. A házirend célja, hatálya
II. Az ellátás igénybevétele
III. Tájékoztatási kötelezettség
IV. Adatkezelés, adatvédelem
V. Az együttélés szabályai
VI. A látogatók fogadásának rendje
VII. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje
VIII. A ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartás szabályai
IX. Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre
X. Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai, pénz- és értékkezelés
XI. Ruházattal, textíliával, tisztálkodó-szerekkel való ellátás, a ruházat és textília tisztításának és javításának rendje
XII. Az Intézmény napirendje
XIII. Egészségügyi ellátás, személyi higiéné
XIV. Az ellátottak érdekvédelme
XV. Az érdekképviseleti fórum működésének részletes szabályai
XVI. Térítési díj
XVII. Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre, azok térítési díja
XVIII. Az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok
XIX. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai
XX. Etikai kérdések, valamint az intézmény alkalmazottaira vonatkozó néhány szabály

I.
A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA

1. A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy nyugodt, otthonos légkörben élhessünk és dolgozhassunk. A Házirend mindannyiunk számára egyformán iránymutató, megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, az intézeti vagyon védelmét, a lakók és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók szakmai munkájukat ennek szellemében kötelesek végezni.
2. A Házirend hatálya kiterjed az Intézményben véglegesen vagy ideiglenes jelleggel ellátást igénybe vevő valamennyi lakóra, az intézmény alkalmazottaira, az intézménynél munkát végző külső szervek dolgozóira, az intézményben tartózkodó látogatókra és az intézményben tartózkodó valamennyi idegen személyre

II.
AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE

1. Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes.
2. Az intézményi ellátás igénybevétele iránti kérelmet az intézmény igazgatójánál kell benyújtani. Az idős otthoni jogosultságot igazoló gondozási szükséglet vizsgálatát (kivéve ORSZI gondozási szükségletet megállapító szakvéleményének megléte esetén) az intézményvezető végzi el. Az ellátás iránti kérelemről, a gondozási szükséglet vizsgálatáról történő szakvélemény alapján, az intézmény igazgatója javaslatára a fenntartó képviselőtestülete dönt.
3. A fenntartó döntése alapján az intézmény igazgatója az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével “Megállapodás”-t köt.
Az ellátotti jogviszony a megállapodás mindkét fél által történő aláírásával jön létre.
4. A 3. pontban megjelölt Megállapodás tartalmazza, többek között:
• – az igénybevevő személyes adatait
• – az intézményi ellátás időtartamát,
• – intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét
• – a megszűnés módjait, eseteit
– a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat.
5. Az intézmény igazgatója az ellátásra vonatkozó igények nyilvántartása alapján, az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről.
6. Az intézmény igazgatója az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezéséről gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben fel kell tüntetni.
7. Soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az ellátást kérő:
– önmaga ellátására képtelen, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna és az ellátása más egészségügyi, vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg;
– a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt;
– szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé;
– kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.
8. A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.
9. Több, soron kívüli elhelyezési igény esetén az intézmény igazgatója haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról. Ezt követően az intézmény orvosának és a fenntartó képviselőjének (továbbiakban: véleményezők) bevonásával dönt az ellátást kérők elhelyezésének sorrendjéről.
10. Ha az új soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény alapján az elhelyezést kérő azonnali elhelyezéséről kell gondoskodni, a véleményezők telekommunikációs eszköz útján is megkérdezhetőek. Ilyen esetben az intézmény igazgatója írásban feljegyzi a megbeszélés eredményét, amelyet később a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek.
11. Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani. Nem teljesíthető ilyen igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott.
12. Az intézményi férőhely elfoglalását követően az intézmény orvosa megvizsgálja az ellátást igénybe vevő új lakót. Az otthon igazgatója szükség esetén intézkedik a külön jogszabály szerinti ápolási-gondozási feladatok ellátásáról. Az intézmény igazgatója az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül gondoskodik az egyénre szabott gondozási terv elkészítéséről.
13. Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az intézmény igazgatójához vagy az érdekképviseleti fórumhoz, ha az intézmény a Megállapodásban vállalt kötelezettségét nem teljesíti. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy a panasszal kapcsolatos intézményvezetői intézkedést vitatja, akkor további panasszal a fenntartó Alsómocsolád Község Önkormányzatához fordulhat.

III.
TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. Az intézménybe való felvételkor az intézmény igazgatója, vagy az általa megbízott személy, a lakó és hozzátartozója számára tájékoztatást ad:
– az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;
– az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;
– a lakó és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és visszatérés rendjéről;
– a panaszjogok gyakorlásának módjáról;
– az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;
– az intézmény Házirendjéről;
– a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről;
– a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.
2. A lakó és hozzátartozója az otthonba való felvételkor köteles:
– nyilatkozni az 1. pontban meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról;
– adatokat szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz;
– nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a lakó, továbbá a közeli hozzátartozója személyi azonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével.
3. Az intézmény vezetője vagy szakmai helyettese köteles értesíteni illetve tájékoztatni a lakó által megjelölt hozzátartozót:
– a lakó állapotáról
– a lakó egészségügyi intézménybe való beutalásáról.

IV.
ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

1. Az intézményben az ellátott lakókról az intézmény nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás tartalmazza:
– a lakó alapvető személyi adatait,
– a lakó tartására köteles személy, illetve törvényes képviselője természetes személyazonosító adatait,
– az intézményi ellátásra való jogosultság feltételeire és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
– az intézményi ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést,
– az intézményi ellátásra való jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
– az intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
– a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat.
2. A fenti nyilvántartásokban szereplő adatokat az igazgató és az intézményvezető ápoló kezelheti. Adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható.
3. A lakó a személyére vonatkozó adatok tekintetében a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jogának érvényesítése mellett kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatainak közlését az Intézmény vezetőjétől.
4. Az intézmény a nyilvántartásában kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatja, illetve azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat.
5. Az intézményben az adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII., valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók.

V.
AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI

1. Elhelyezési lehetőségek:
– Lakóinkat 2, 3, 4 ágyas lakószobákban helyezzük el.
– A lakószobák ajtaja kulccsal nem zárható, annak elkerülése érdekében, hogy hirtelen rosszullét esetén gondozóink azonnal segítséget tudjanak nyújtani.
– A lakószobákban mindenki zárható szerkényt használhat, melyben ruházati, használati tárgyait helyezheti el.
– A zárható szekrényben romlandó élelmiszer tárolása szigorúan tilos.
2. Az intézmény lakóinak, valamint alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a személyiség tiszteletére épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és ésszerű határokig a tolerancia.
3.. Az intézmény lakóinak alkotmányos jogait az intézmény alkalmazottai és a lakók egymás között is kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet egymás személyi tulajdonának kölcsönös tiszteletben tartására. Tilos bárki megkárosítása, értéktárgyainak, készpénzvagyonának, személyes használati tárgyainak eltulajdonítása. Lopás előfordulása esetén eljárást kezdeményezünk.
4. Az intézmény valamennyi lakójával szembeni elvárás, hogy az intézmény által nyújtott ellátást az intézményi jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt az általános jogi- és szokásnormák betartása mellett, a társadalmilag elfogadott, pozitív értékrend figyelembevételével, lehetőség szerint társai nyugalmának megzavarása nélkül vegye igénybe.
Kérjük, hogy különösen a szobatársak, de valamennyi lakótárs nyugalmára legyenek tekintettel. A lakó köteles életvitelét, hangnemét, tevékenységét úgy alakítani, úgy viselkedni, hogy az intézményben élők pihenését, tevékenységét ne zavarja, egészségüket, lelki állapotukat ne veszélyeztesse és kedvezőtlen megítélését ne idézze elő.
5. Az esti lepihenés után a lakószobában lévő televízió és/vagy rádió használata a szobatársak egyértelmű, közös beleegyezésével történhet. A közös helyiségekben (pl. társalgók, tornaszoba) lévő eszközök használhatók az esti lepihenés után is, azonban ez csak oly módon történhet, hogy a többi lakótárs pihenését ne zavarja.
6. Az intézmény lakói az intézmény közös helyiségeit (pl. társalgók, folyosók, ebédlő, stb.) – függetlenül attól, hogy az intézménynek melyik részlegében vannak elhelyezve – szabadon használhatják.
7. Az otthon lakója más lakók által használt lakószobában az ott lakók zavarása nélkül tartózkodhat.
8. Az intézmény jelen Házirendjének betartása mindazon személyek számára kötelező, akikre a Házirend hatálya kiterjed.
9. Az intézmény Házirendje súlyos megsértésének minősül, ha a lakó társai nyugalmát, pihenését, magatartásával tartósan zavarja, lakótársaival, illetőleg az intézmény dolgozóival szemben durva, agresszív viselkedést mutat, valamint ha indokolatlanul 24 órán túl bejelentés nélkül távol marad.
A lakók agresszív, durva magatartást nem tanúsíthatnak, azzal sem lakótársaikat, sem a gondozókat nem zavarhatják.
10. Az intézményben az intézmény lakói az arra kijelölt helyen dohányozhatnak. A lakószobákban tilos a dohányzás!
11. Az intézmény alkalmazottai, valamint az otthon területén tartózkodó – nem ellátott – személyek kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeken dohányozhatnak! A cigarettacsikkek eldobálása nem elfogadható. Az Otthon környezetének rendezettsége mindannyiunk közös érdeke.
12. Az intézményben alkohol árusítása tilos.
Az intézményben az egészséget, a lakók nyugalmát nem veszélyeztető, jó ízlést nem sértő, nem rendszeres, kulturált alkoholfogyasztást nem tiltott.
A túlzott alkoholfogyasztás azonban nem megengedett, sőt kifejezetten tiltott azokban az esetekben, amikor annak nyilvánvaló egészségügyi következményei kimutathatóak, illetve a túlzott alkoholfogyasztás az intézmény rendjének, a lakók nyugalmának megsértését vonná maga után. Ez esetben az alkoholfogyasztás korlátozható.
A túlzott mértékű alkoholfogyasztás a házirend súlyos megsértésének minősül.
A házirend súlyos megsértésének minősül, és fegyelmi büntetésben részesíthető az a lakó, aki ittas állapotában az intézményen belül és kívül másokat molesztál, fenyeget, nem megengedhető hangnemben beszél, agresszív, hangoskodik, magatartásával a lakók nyugalmát zavarja.
Az intézmény területén kívül lerészegedett ellátottakat nem szállítja be, és az Otthonon kívül bekövetkezett esetleges sérülésekért felelősséget nem vállal.
Kérjük, hogy a csendes pihenő alatt és 21 óra után legyenek egymásra tekintettel, kerüljék a hangoskodást és egyéb mások nyugalmát zavaró tevékenységeket.
13. Lakóink kérésére ügyeik intézéséhez szükség esetén segítséget nyújtunk. Kéréseikkel, problémáikkal, javaslataikkal forduljanak bizalommal az intézmény igazgatójához, aki a legjobb tudása és lehetősége szerint törekszik a megoldásra, a probléma elhárítására.
14. Az intézmény igazgatója évente legalább két alkalommal lakógyűlést tart, melyen tájékoztatást ad a lakók részére az intézmény életéről, eseményeiről és a tervekről. A lakógyűlésen az intézmény lakói szabadon kifejthetik véleményüket és javaslataikat.
15. A lakók panaszaik orvoslása érdekében „az ellátottak érdekvédelme” című részben leírtak szerint járhatnak el.

VI.
A LÁTOGATÓK FOGADÁSÁNAK RENDJE

1. Az intézményben meghatározott látogatási idő nincs, bármikor szívesen látjuk lakóink hozzátartozóit vagy vendégeit. Intézményünk dolgozói a kapcsolatok ápolásában (rokonokkal, családtagokkal, ismerősökkel) segítséget nyújtanak. A kapcsolattartás telefonkészülék segítségével is lehetséges.
2. Kérjük látogatóinkat, hogy otthonunk lakóinak napirendjéhez igazítottan, a téli időszámítás időszakában lehetőség szerint 9 óra és 18 óra közötti időben, a nyári időszámítás időszakában pedig 9 óra és 20 óra közötti időben intézzék látogatásaikat.
3. Kérjük továbbá látogatóinkat, hogy érkezésüket minden esetben szíveskedjenek bejelenteni, a szolgálatos nővérnél. A látogatás során hozott élelmiszerről kérjék ki a gondozónő véleményét.
4. A látogatókat az intézmény lakói szobájukban vagy a társalgókban fogadhatják.
5. A látogatás időtartama alatt egyéb közösségi helyiségek használata is megengedett (pl. teakonyha).
6. Felhívjuk kedves látogatóink szíves figyelmét az intézményi vagyon, illetve az intézményi tulajdon tiszteletben tartására!

VII.
AZ INTÉZMÉNYBŐL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE

1. Az intézményben a lakók személyes szabadsága korlátozva nincs, de az intézményt csak a Házirendben foglaltak szerint hagyhatják el.
2. A lakó bármikor szabadon elhagyhatja az intézményt. A lakó eltávozása csak abban az esetben tagadható meg, ha kezelőorvosának szakvéleménye – a lakó önmagát vagy másokat veszélyeztető egészségi állapot miatt – az eltávozást nem javasolja.
3. Az intézmény lakóinak nyugalma érdekében ajánlott, hogy a lakók este 22 óra után már ne hagyják el az intézményt.
4. Az eltávozást (napi eltávozást is) a lakó az intézmény igazgatójának vagy az által kijelölt személynek (szolgálatban levő nővér) előzetesen be kell jelenti.
– Napi kimenő: Lakóink a napi kimenő megkezdése előtt az ügyeletes nővérnek kötelesek bejelenteni, hogy hová távoznak. Be kell jelenteni a visszatérés várható időpontját is, ami 21 órától későbbi nem lehet.
– Szabadság: 1 naptári évben igénybe vehető szabadság 60 nap, mely egybefüggően is kivehető. A szabadságra való eltávozást írásban vagy szóban kell kérni az intézmény igazgatójától, a szabadság megkezdése előtt 1 nappal.
Tartós távollét esetén jelezni kell a távolmaradás időpontját, a tartózkodás helyét, a visszaérkezés pontos idejét.
5. Az intézmény igazgatója által kijelölt személy, illetőleg annak távollétében a szolgálatban lévő nővér az eltávozás tényét – 24 órán túli eltávozási szándék esetén – az eseménynaplóba feljegyzi.
6. Az intézmény lakója távollétéről való visszatérése esetében elvárt, hogy az lehetőség szerint az előzetesen bejelentett időpontban, a lakótársak zavarása nélkül történjék.
7. Az intézmény lakója visszatérését köteles bejelenteni az intézmény igazgatója által megbízott személynek vagy annak távolléte esetén a szolgálatban lévő nővérnek, aki a visszatérés tényét az eseménynaplóba bejegyzi.
8. Amennyiben az intézmény lakója a visszatérésben bármilyen okból gátolt, vagy távollétét bármilyen okból meg kívánja hosszabbítani, azt írásban, vagy indokolt esetben telekommunikációs eszközön köteles az intézmény igazgatójának, vagy az általa megbízott személynek bejelenteni.
Indokolatlan távolmaradásnak minősül az előzetesen be nem jelentett távolmaradás, illetőleg ha a lakó visszaérkezésének akadályát a várható visszaérkezést megelőzően 4 órán belül nem jelzi.
9. Ha a lakó az általa előzetesen meghatározott időpontot követően 4 órán belül nem tér vissza az intézetbe, a szolgálatos nővér intézkedik keresése iránt.
10. A lakó köteles a kimenő, szabadság, eltávozás ideje alatt úgy viselkedni, olyan magatartást tanúsítani, hogy saját maga, az intézmény, lakótársai, a dolgozók jó hírét ne sértse, helytelen megítélését ne idézze elő.

VIII.
AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK EGYMÁS KÖZÖTTI, VALAMINT A HOZZÁTARTOZÓIKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS SZABÁLYAI

1. Az intézmény lakóinak egymás közötti kapcsolatai vonatkozásában alapelv, hogy az ellátásban részesülők alkotmányos jogainak maximális tiszteletben tartása mellett, lényeges korlátozások nélkül, szabadon tarthatják kapcsolataikat lakótársaikkal.
2. Az egymás közötti kapcsolattartás során azonban kérjük betartani a Házirend V. Együttélés szabályai című fejezetében leírtakat.
3. A Lakók a hozzátartozóikkal való személyes kapcsolattartást a látogatáson kívül eltávozás formájában is gyakorolhatják. Az eltávozásokkal kapcsolatban a Házirend VII. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje című fejezetében leírtak az irányadóak.
4. Amennyiben az intézmény lakója hozzátartozójának az intézményből telefonálni kíván, erre lehetősége van a barangoló kártyás telefon használatával.

IX.
AZ INTÉZMÉNYBE BEHOZHATÓ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAK KÖRE

1. Az intézmény lakói elhelyezési, raktározási nehézségek miatt csak korlátozott mennyiségben hozhatnak magukkal személyes használati tárgyakat.
2. Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak:
– személyes ruházat és lábbeli,
– tisztálkodó szerek,
– személyes használatra szánt kisebb eszközök ( pl. evőeszköz, pohár, tálca),
– személyi használati tárgyak (pl.: óra, villanyborotva, hajszárító, rádió, videó, fényképezőgép, mobiltelefon; műszaki és elektromos berendezések esetén szükséges az intézményvezetővel való egyeztetés),
– cserepes virágok,
– lakószobák díszítésére szánt falikép, festmény, fényképek, kisebb dísztárgyak.
3. A behozott, személyes használatban tartott tárgyak, értékek megőrzésére, megóvására az intézmény vezetősége és személyzete fokozott figyelmet fordít, a lakókat is erre ösztönzi, de kártérítési felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használatban lévő tárgyakért a tulajdonosuk felel!
4. Kérünk minden lakót, hogy csak a személyes szükségletnek megfelelő mértékben tartsanak maguknál pénzt, értéktárgyakat.
5. Az intézménybe behozott személyes tárgyak a behozó tulajdonát képezik, azokkal ő maga rendelkezik, engedélye nélkül más nem használhatja és nem tulajdoníthatja el. Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat személyes tulajdonát képező tárgyai illetve mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve ha ezzel saját maga vagy más testi épségét, egészségét veszélyezteti.
6. Veszélyeztető tárgyak köre: tilos az intézmény területére behozni és birtokolni a közbiztonságra, életre veszélyes minden olyan eszközt, mely az intézményben élők testi épségére közvetlen veszélyt jelent. Az intézménybe az elláttak által behozott személyes tárgyak közül veszélyesnek a következők minősülnek:
– bármilyen fegyver, ütő-, vágó-, illetve szúróeszköz – kivéve, amely az étkezéshez szükséges –, gázspray, stb.
– ismeretlen összetételű és hatású anyagok, szerek (birtoklásuk és használatuk nem engedélyezett),
– robbanóanyagok,
– egyes elektromos berendezések.
Elektromos berendezéseket az ellátottak csak az intézményvezető beleegyezésével tarthatnak maguknál. Az ellátottnak gondoskodnia kell arról, hogy elektromos berendezései mindig jó műszaki állapotban legyenek és azokat rendeltetésszerűen használja. Az intézmény vezetője, illetve az általa felhatalmazott dolgozók évente több alkalommal ellenőrizhetik az elektronikus eszközök műszaki állapotát. Amennyiben az ellenőrzés során nyilvánvalóvá válik, hogy az eszköz tűzveszélyes, illetve érintésvédelmi szempontból nem megfelelő, az ellátott a használati tárgyat nem használhatja, nem tarthatja magánál. Veszélyeztető tárgyak engedély nélküli behozatala, vagy birtoklása fegyelmi eljárást von maga után.

X.
AZ ÉRTÉK- ÉS VAGYONMEGŐRZÉSRE ÁTVETT TÁRGYAK ÁTVÉTELÉNEK ÉS KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI, PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉS

1. Az intézmény a lakók megőrzésre átadott értékpapírjait és betétkönyvét letétként kezeli.
2. A letétek kezelése a Pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint történik.
3. A letéteket kezelő a lakóktól átvett pénzt és egyéb értéket kívánságra bármikor – legkésőbb 2 munkanapon belül – kiadja a tulajdonosának.
4. A lakó elhalálozása esetén az intézmény a lakó nevén nyilvántartott letétet a hagyatéki eljárás szabályai szerint bejelenti a közjegyzőnek.
5. A lakók nyugdíja, jövedelme a beköltözést követően a lakó saját nevére szóló takarékszövetkezeti folyószámlára érkezik, melyből a Takarékszövetkezet megbízás alapján a térítési díjat havonta átutalja. Azon ellátottak esetében, akik nem képesek a személyi térítési díj megfizetésére és van tartási kötelezettséget vállaló hozzátartozója, a különbözet megfizetése külön nyilatkozat alapján történik.
6. A lakó készpénzét önmaga illetve hozzátartozója kezeli. Az intézményben azoknak a lakóknak, akiknek előrehaladott koruk vagy megromlott egészségi állapotuk miatt a pénzkezelés gondot okoz, készpénzük kezelése saját, illetve törvényes képviselőjük írásbeli nyilatkozata alapján történhet. A személyes letétben elhelyezhető havi összeg a mindenkori nyugdíjminimum összegéig terjedhet.
A személyes letéteket az intézményvezető, vagy általa megbízott személy kezeli, az e célra beevezett nyilvántartás és elszámolás mellett.
7. Az intézmény csak azokért az értéktárgyakért (ékszer, készpénz, stb.) vállal felelősséget, melyeket elismervény ellenében megőrzésre lead a lakó. A megőrzésre át nem adott pénzért, értékekért az intézmény felelősséget nem vállal, azok elvesztése esetén az intézménnyel szemben kárigény nem érvényesíthető.
Az intézmény viszont fokozottan ügyel és igyekszik elősegíteni a személyes tulajdon védelmét. A személyes tulajdon megsértőjével szemben intézkedést kezdeményez.
Az érték-és vagyonvédelem részletes szabályait a vagyonvédelmi szabályzat tartalmazza.

XI.
RUHÁZATTAL, TEXTÍLIÁVAL, TISZTÁLKODÓSZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁS, A RUHÁZAT ÉS TEXTÍLIA TISZTÍTÁSÁNAK ÉS JAVÍTÁSÁNAK RENDJE

1. Az intézmény a lakók részére igény esetén szükséges intézményi textíliát (ágynemű, terítők, függönyök, törülközők, stb.) biztosít.
Saját ágynemű használatára is lehetőség van, ezt azonban az intézmény igazgatójával előzetesen egyeztetni szükséges.
2. Az intézmény lakói részére ruházatot az otthon raktárkészletéből, illetve költségvetéséből akkor biztosít, ha a lakó nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal.
A lakó által igényelt ruházat összetételéről, mennyiségéről az intézmény igazgatója dönt.
3. A lakó saját részére biztosítandó ruházat igénylése a vezető ápoló részére történő bejelentése útján történhet, a ruházat raktárból történő kiadását az intézmény igazgatója engedélyezi.
4. A lakók saját ruházatát egyedi azonosítóval kell ellátni. Szükség esetén a megjelölésben az intézmény személyzete segítséget nyújt. Kérjük a lakókat, hogy amennyiben új ruhaneműt vásárolnak a gondozónőnek jelezzék az azonosítóval való ellátás végett, a ruhaneműk későbbi elkeveredésének megelőzése érdekében.
5. Az intézményi és a lakók személyi tulajdonában lévő textíliák, ruházat mosásáról, javításáról intézményünk mosodája gondoskodik.
6. Ágyneműt az intézménybe behozni nem kell, az intézmény biztosítja 3 hetenkénti, illetve szükség szerinti váltással. Takarók, ágynemű, ruhaneműk mosását az intézmény biztosítja. Kérjük, hogy a mosásra szánt ruhaneműt a gondozó nővérnek a délelőtti órákban adják át.
Az intézmény által elvégzett mosás a teljes körű ellátás részét képezi, ezért a lakóknak külön fizetni nem kell.
Az intézmény a lakók részére a legalapvetőbb tisztálkodási szereket (szappan, fogkrém, sampon, WC-papír) biztosítja.

XII.
AZ INTÉZMÉNY NAPIRENDJE

1. A felkelés ideje reggel 7 óra után, úgy, hogy reggeliig a beágyazás, mosakodás, öltözködés megtörténjen.
Kérjük, hogy a korábban kelők ügyeljenek a lakótársak nyugalmára.
2. Étkezés: a lakók napi háromszori étkezésben részesülnek, diétás étel szükség szerint rendelkezésre áll. A reggelit, ebédet és vacsorát a lakók a közös ebédlőben fogyaszthatják el. Fennjáró lakóink csak az ebédlőben étkezhetnek. Tilos a főtt és romlandó élelmiszerek lakószobákban, zárható szekrényekben való eltevése. Ezen élelmiszerek tárolására hűtőszekrény áll rendelkezésre.
A lakószobákban csak a fekvőbeteg vagy nehezen mozgó étkezése megengedett. Az önállóan étkezni nem képes lakóink számára ápolói segítséget nyújtunk.
Orvosi javaslat alapján az egészségi állapotnak megfelelő diétás étrendet biztosítunk.
A lakóknak az étkezésekről való távolmaradást a gondozóknak be kell jelenteni.
3. Az egyes étkezések időpontjai:
reggeli: 7.30-8.00 óráig,
ebéd: 11.30-12.00 óráig,
vacsora: 17.30-18.00 óráig.
4. Gyógyszerosztás étkezésekkor, illetve az orvos előírása szerint.
5. Napközbeni csendes pihenés 12.30 – 14.00 óráig.
6. Látogatási idő a VI. fejezet szerint
7. Nappali tartózkodás: a lakók az intézmény területén belül bárhol szabadon tartózkodhatnak a Házirendben foglaltak szerint, nappali tartózkodásra elsősorban a közös helyiségek igénybevétele javasolt.

XIII.
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, SZEMÉLYI HIGIÉNIA

1. A lakók általános orvosi ellátásáról az Intézmény orvosa gondoskodik heti két alkalommal rendelési időben és szükség esetén.
2. Orvosi rendelési idők az intézményben:
Hétfő 09.00 – 11.00 óráig
Csütörtök 09.00 – 11.00 óráig
3. A lakók számára esetenként egyéb szakorvosi szűrővizsgálatok biztosíthatók (pl.: szemészet, urológia, nőgyógyászat, stb.), melyek időpontjáról tájékoztatást kapnak a lakók.
4. Az intézmény a lakók számára szükséges gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja.
5.A lakók gyógyszert nem tarthatnak maguknál. A gyógyszerek adagolását a gondozók végzik.
6. Amennyiben az intézmény orvosa az otthon lakóját szakrendelésre vagy kórházba irányítja, úgy lehetőség van az intézmény gépkocsijának igénybevételére. A fekvőbetegek szállítása a Mentőszolgálat igénybevételével történik.
7. A fürdetéseken való részvétel kötelező. Fennjáróknak heti 1 alkalom meghatározott napokon, illetve fekvőbetegeknek, inkontinenciában szenvedőknél szükség szerint.
A fürdetés a lakó egészségügyi és szellemi állapotának megfelelően ápolói felügyelettel és segédlettel történik.
8. A férfiak borotválását az ápolói tevékenység részeként az intézmény biztosítja. Manikűr, pedikűr igény szerint, külön díjazás ellenében biztosított. Hajvágást egyéni kívánságaiknak megfelelően fodrász végzi, melynek díja a lakót terheli.

XIV.
AZ ELLÁTOTTAK ÉRDEKVÉDELME

1. Az intézmény igazgatója az ellátás igénybevételekor a jóváhagyott, jelen intézményi Házirend egy példányát átadja a lakónak.
2. A lakó, hozzátartozója, valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal élhet az intézmény igazgatójánál, vagy az érdekképviseleti fórumnál (a továbbiakban: panasz kivizsgálására jogosult):
– az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén;
– az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
3. A panasz kivizsgálására jogosult köteles 15 napon belül értesíteni a panasztevőt az elé terjesztett panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjaira is.
4. Panasszal a fenntartóhoz is fordulhatnak, ha a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik vagy intézkedésével nem értenek egyet.
5. Ellátottjogi képviselő: Az ellátottjogi képviselő az igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire.
Az ellátottjogi képviselő feladatai:
• megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújt az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról,
• segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál,
• a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és annak során – írásbeli meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét,
• intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,
• észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél,
• amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé.
• Szalay Gyula Pécs, Könyök u. 32 7632 tel: 20/4899-580

XV.
AZ ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

Az Érdekképviseleti Fórum székhelye: Alsómocsolád Község Önkormányzata “Őszi Fény” Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény, 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74.
Az érdekképviseleti fórum feladata:
– dönt az elé terjesztett panaszokról,
– intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartó önkormányzatnál, az intézmény ellenőrzését ellátó hatóságnál, illetőleg más, hatáskörrel rendelkező szervnél.
Az érdekképviseleti fórum tagjai:
1. az intézményi ellátásban részesülőket 2 fő megválasztott lakó képviseli,
2. az ellátottak hozzátartozóit, illetve törvényes képviselő 1 fő,
3. az intézmény dolgozóit 1 fő megválasztott dolgozó képviseli,
4. a fenntartót 1 fő képviseli.
Az érdekképviseleti fórum tagjainak tisztsége 2 évre szól.
Az érdekképviseleti fórum tagjainak tisztsége megszűnhet:
– a tag halálával;
– lemondással;
– visszahívással;
– a megbízás idejének lejártával.
Az érdekképviseleti fórum bármely tagjának kiválása esetén helyette 60 napon belül új tagot kell választani.
Az érdekképviseleti fórum szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Üléseit az intézmény igazgatója hívja össze. Az érdekképviseleti fórum feladatait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

XVI.
TÉRÍTÉSI DÍJ

1. Az intézményben az ellátásért térítési díjat kell fizetni.
2. Az intézményi térítési díjat a fenntartó Alsómocsolád Község Önkormányzatának képviselőtestülete állapítja meg.
3. Az intézmény lakói által fizetendő térítési díj összegéről (személyi térítési díj) az intézmény vezetője – a 4. pontban foglalt kivétellel – legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül írásban értesíti a fizetésre kötelezettet.
4. Ha az intézményi ellátásban részesülő a havi jövedelméből nem tudja megfizetni az intézményi térítési díj mértékével azonos térítési díjat, a fenntartó határozattal állapítja meg a személyi térítési díjat.
5. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő havi jövedelmének 80%-át.
6. A 2 hónapot meg nem haladó távollét idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át kell megfizetni. 2 hónapot meghaladó távollét esetén az egészségügyi intézményben történő kezelési idő tartamára a megállapított személyi térítési díj 40%-át kell megfizetni, egyéb esetekben a személyi térítési díj 60%-át.

XVII.
AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAIT MEGHALADÓ PROGRAMOK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE, AZOK TÉRÍTÉSI DÍJA

1. Az intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre nem meghatározott.
A szabadidő kulturált és hasznos eltöltésének szervezéséről az intézmény mentálhigiénése gondoskodik. Szervezett programokkal (torna, felolvasás, egészségnevelési programok, videofilmek vetítése, társasjátékok, kiscsoportos foglalkozások, névnapok és jeles ünnepekről való megemlékezés, séta, stb.) biztosítjuk a kikapcsolódást. Ezek eseti szervezése, illetve szükség esetén rendszeres vagy végleges biztosítása során igyekszünk lakóink igényei szerint eljárni.
Az intézmény a lakók igénye szerint szervez egész napos kirándulásokat, melynek költségeit a résztvevő lakóknak kell vállalnia, ezen szolgáltatások nem tartóznak az intézmény alapfeladatai közé.
Az intézmény által szervezett programokon való részvétel önkéntes. A közös helyiségek /társalgók/ rendelkezésre állnak, de a rádió, televízió, videó 21 óra után csak csökkentett hangerővel működtethető.
2. Az intézmény az alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az adott szolgáltatás, vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kérhet az ellátást igénybe vevőktől.

XVIII.
AZ EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI VALLÁSGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. Az intézmény lakói vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érvényre juttatását minden eszközzel elősegítjük.
2. Az intézmény lehetőséget biztosít a különféle vallási felekezetek képviselői, papjai, lelkészei számára a lakók meglátogatására, a velük való rendszeres kapcsolattartásra.
3. Az intézmény lakói szobájukban, vagy az intézmény közösségi helyiségeiben szabadon fogadhatják az egyházak képviselőit, az egyéni vallási-lelki szükségletekhez (pl. gyónás, szentáldozás, utolsó kenet, úrvacsora, stb.) való zavartalan hozzáférést a személyzet elősegíti.
4. Az egyéni vallásgyakorlás színhelye az intézményben kialakított imaszoba.
5. A lakóinktól kérjük lakótársaik vallási hovatartozásának tiszteletben tartását, egymás méltóságteljes vallásgyakorlásának elősegítését.

XIX.
AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI

1. Az intézményi jogviszony megszűnik:
– az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
– a lakó halálával,
– a határozott idő lejártával,
– felmondással (az ellátott vagy az intézmény által).
Az intézmény által felmondás okai lehetnek:
* a házirend durva, illetve többszöri megsértése,
* a személyi térítési díjfizetési kötelezettség többszöri elmulasztása.
Az intézmény lakójának, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezése alapján az intézmény igazgatója az intézményi jogviszonyt megszünteti a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában az 1993. évi III. szociális igazgatásról és ellátásról szóló törvény rendelkezései szerint.
3. Az intézmény igazgatója az intézményi jogviszonyt megszüntetését kezdeményezi a fenntartónál, ha a lakó:
– másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
– a házirendet súlyosan megsérti,
– intézményi elhelyezése nem indokolt.
4 . A házirend megsértésének súlyos esetei:
– engedély nélkül többször eltávozik és nem tér vissza az intézménybe,
– agresszív viselkedésével sérti a lakókat illetve a dolgozókat,
– bűncselekményt követ el,
– a lakókat vagy a dolgozókat tettlegesen bántalmazza,
– az intézmény tulajdonát eladja,
– az intézmény vagy lakótársai tulajdonát szándékosan, súlyosan rongálja vagy eltulajdonítja,
– túlzott mértékben fogyaszt alkoholt, és ennek az intézmény rendjére káros következményei vannak.
5. A házirend súlyos megsértése esetén alkalmazott eljárás:
– írásbeli figyelmeztetés,
– írásbeli megrovás,
– másik intézménybe történő elhelyezés kezdeményezése,
– intézményi jogviszony megszüntetésének kezdeményezése.
6. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény igazgatója értesíti a lakót, illetve törvényes képviselőjét
– a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről,
– az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről,
– az intézménnyel, illetve a lakóval szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról.
7. A házirend megsértése esetén történő intézkedések:
Az ápolók eseménynaplót vezetnek az intézményben előforduló legfontosabb eseményekről, a házirendet sértő magatartásokról.
A házirendet sértő magatartás esetén, amennyiben ezen eseményt az érdekképviseleti tag is észlelte, tapasztalta az Ő aláírásának kérése az eseményekre. Ezen feljegyzések a későbbiek során felhasználhatóak.
Az eseménynapló illetve a panaszok alapján az intézményvezető 3 napon belül jegyzőkönyvileg hallgatja meg a házirendet megsértő személyt/személyeket, a sértettet/sértetteket, a szolgálatban lévő ápolókat, szemtanúkat. A felvett jegyzőkönyvek, megnyilvánulások áttanulmányozása alapján alakítja ki az intézményvezető az álláspontját és tesz intézkedést a házirend megsértőjével szemben.
Az intézmény vezetője saját hatáskörében jár el írásbeli figyelmeztetés és megrovás esetén. Megszüntetés, illetve más intézménybe való áthelyezés kezdeményezése esetén előterjesztéssel él az Érdekképviseleti Fórum felé. A Fórum az előterjesztéstől számított 15 napon belül, ülésen, szótöbbséggel hozza meg az állásfoglalását, melyet írásba foglal. A Fórum állásfoglalását a vezető figyelembe veszi.

XX.
ETIKAI KÉRDÉSEK

1. Az intézményben történő ellátásért a lakók térítési díjat fizetnek, így az ellátásért egyéb juttatást az intézmény nem kér.
2. Az intézmény részére történő önkéntes adományokért nem illet meg senkit különleges bánásmód.
3. Az intézmény alkalmazottja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos érdekeit bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti.
4. Az intézmény minden alkalmazottjának titoktartási kötelezettsége van, így az intézmény lakóitól, illetve lakóiról szerzett bármilyen információt illetéktelen személynek átadni nem szabad.
5. Az intézmény minden alkalmazottja köteles a lakókkal, azok hozzátartozóival szemben udvarias, előzékeny magatartást tanúsítani.
6. Az alkalmazottaknak a lakóktól, illetve hozzátartozóiktól ajándékot, pénzt, vagy bármi más vagyoni előnyt kérnie és/vagy elfogadnia nem szabad.