Házirend

Tisztelt Lakóink! Kedves Hozzátartozók!
 
Kérjük Önöket, hogy ezen „Házirendet”, mely az „ŐSZI FÉNY” IDŐSEK OTTHONA ALSÓMOCSOLÁD belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjenek figyelmesen elolvasni, megismerni és egy olyan eszköznek tekinteni, amely az intézményi élet békés, nyugodt, szabályozott jellegének biztosítására hivatott.
 
Az Intézmény 2006. április 1. óta működik.
Jelenleg az engedélyezett férőhelyek száma: 46 fő
A lakók ellátásához biztosított szakmai alkalmazotti létszám: 29 fő.
 
Intézményünk fenntartója:
Alsómocsolád Község Önkormányzata
Az intézmény vezetője:
Pitzné Keller Anita intézményvezető.
 
A továbbiakban részletesen ismertetendő Házirend a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM. rendeletben foglaltak alapján készült.
 
I. A házirend célja, hatálya
II. Az ellátás igénybevétele
III. Tájékoztatási kötelezettség
IV. Adatkezelés, adatvédelem
V. Az együttélés szabályai
VI. A látogatók fogadásának rendje
VII. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje
VIII. A ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való kapcsolattartás szabályai
IX. Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak köre
X. Az érték- és vagyonmegőrzésre átvett tárgyak átvételének és kiadásának szabályai, pénz- és értékkezelés
XI. Ruházattal, textíliával, tisztálkodó-szerekkel való ellátás, a ruházat és textília tisztításának és javításának rendje
XII. Az Intézmény napirendje
XIII. Egészségügyi ellátás, személyi higiéné
XIV. Az ellátottak érdekvédelme
XV. Az érdekképviseleti fórum működésének részletes szabályai
XVI. Térítési díj

XVII. Intézmény alapfeladatit meghaladó programok, szolgáltatások köre
 
I. A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA
 
1. A házirend célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy nyugodt, otthonos légkörben élhessünk és dolgozhassunk. A Házirend mindannyiunk számára egyformán iránymutató, megköveteli a közösségi lét általános szabályainak megtartását, az intézeti vagyon védelmét, a lakók és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók szakmai munkájukat ennek szellemében kötelesek végezni.
2. A Házirend hatálya kiterjed az Intézményben véglegesen vagy ideiglenes jelleggel ellátást igénybe vevő valamennyi lakóra, az intézmény alkalmazottaira, az intézménynél munkát végző külső szervek dolgozóira, az intézményben tartózkodó látogatókra és az intézményben tartózkodó valamennyi idegen személyre.

II. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE
 
1. Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes.
2. Az intézményi ellátás igénybevétele iránti kérelmet az intézmény igazgatójánál kell benyújtani. Az idős otthoni jogosultságot igazoló gondozási szükséglet vizsgálatát (kivéve ORSZI gondozási szükségletet megállapító szakvéleményének megléte esetén) az intézményvezető végzi el. Az ellátás iránti kérelemről, a gondozási szükséglet vizsgálatáról történő szakvélemény alapján, az intézmény igazgatója javaslatára a fenntartó képviselőtestülete dönt.
3. A fenntartó döntése alapján az intézmény igazgatója az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével “Megállapodás”-t köt.
Az ellátotti jogviszony a megállapodás mindkét fél által történő aláírásával jön létre.
4. A 3. pontban megjelölt Megállapodás tartalmazza, többek között:
• – az igénybevevő személyes adatait
• – az intézményi ellátás időtartamát,
• – intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét
• – a megszűnés módjait, eseteit
– a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat.
-  belépési hozzájárulás fizetésére és visszafizetésére vonatkozó szabályokat.
5. Az intézmény igazgatója az ellátásra vonatkozó igények nyilvántartása alapján, az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. A várólistán lévő kérelmek közül elsőbbséget élveznek az Alsómocsoládon élők, innen elszármazottak, illetve Alsómocsolád esélyegyenlőségi terve alapján az Intézményben dolgozók, közeli hozzátartozói.
6. Az intézmény igazgatója az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezéséről gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben fel kell tüntetni.
7. Soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az ellátást kérő:
– önmaga ellátására képtelen, és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna és az ellátása más egészségügyi, vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg;
– a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt;
– szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé;
– kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti.
8. A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.
9. Több, soron kívüli elhelyezési igény esetén az intézmény igazgatója haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról. Ezt követően az intézmény orvosának és a fenntartó képviselőjének (továbbiakban: véleményezők) bevonásával dönt az ellátást kérők elhelyezésének sorrendjéről.
10. Ha az új soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény alapján az elhelyezést kérő azonnali elhelyezéséről kell gondoskodni, a véleményezők telekommunikációs eszköz útján is megkérdezhetőek. Ilyen esetben az intézmény igazgatója írásban feljegyzi a megbeszélés eredményét, amelyet később a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek.
11. Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre lehet biztosítani. Nem teljesíthető ilyen igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott.
12. Az intézményi férőhely elfoglalását követően az intézmény orvosa megvizsgálja az ellátást igénybe vevő új lakót. Az otthon igazgatója szükség esetén intézkedik a külön jogszabály szerinti ápolási-gondozási feladatok ellátásáról. Az intézmény igazgatója az ellátás igénybevételét követő egy hónapon belül gondoskodik az egyénre szabott gondozási terv elkészítéséről.
13. Az ellátást igénybe vevő panasszal fordulhat az intézmény igazgatójához vagy az érdekképviseleti fórumhoz, ha az intézmény a Megállapodásban vállalt kötelezettségét nem teljesíti. Amennyiben az ellátást igénybe vevő személy a panasszal kapcsolatos intézményvezetői intézkedést vitatja, akkor további panasszal a fenntartó Alsómocsolád Község Önkormányzatához fordulhat.
 
III. TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
 
1. Az intézménybe való felvételkor az intézmény igazgatója, vagy az általa megbízott személy, a lakó és hozzátartozója számára tájékoztatást ad:
– az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;
– az intézmény által vezetett nyilvántartásokról;
– a lakó és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és visszatérés rendjéről;
– a panaszjogok gyakorlásának módjáról;
– az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről;
– az intézmény Házirendjéről;
– a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről;
– a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről.
2. A lakó és hozzátartozója az otthonba való felvételkor köteles:
– nyilatkozni az 1. pontban meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról;
– adatokat szolgáltatni az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz;
– nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a lakó, továbbá a közeli hozzátartozója személyi azonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével.
3. Az intézmény vezetője vagy szakmai helyettese köteles értesíteni illetve tájékoztatni a lakó által megjelölt hozzátartozót:
– a lakó állapotáról
– a lakó egészségügyi intézménybe való beutalásáról.
 
IV. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM
 
1. Az intézményben az ellátott lakókról az intézmény nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás tartalmazza:
– a lakó alapvető személyi adatait,
– a lakó tartására köteles személy, illetve törvényes képviselője természetes személyazonosító adatait,
– az intézményi ellátásra való jogosultság feltételeire és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
– az intézményi ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó döntést,
– az intézményi ellátásra való jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
– az intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
– a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat.
2. A fenti nyilvántartásokban szereplő adatokat az intézményvezető, az egészségügyi adatokat pedig a vezető ápoló kezelheti. Adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható.
3. A lakó a személyére vonatkozó adatok tekintetében a betekintési, a helyesbítési vagy törlési jogának érvényesítése mellett kérheti a jogai gyakorlásához szükséges adatainak közlését az Intézmény vezetőjétől.
4. Az intézmény a nyilvántartásában kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatja, illetve azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat.
5. Az intézményben az adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII., valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezései az irányadók.
 
V. AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI
 
1. Elhelyezési lehetőségek:
– Lakóinkat 2, 3, 4 ágyas lakószobákban helyezzük el.
– A lakószobák ajtaja kulccsal nem zárható, annak elkerülése érdekében, hogy hirtelen rosszullét esetén gondozóink azonnal segítséget tudjanak nyújtani.
– A lakószobákban mindenki zárható szerkényt használhat, melyben ruházati, használati tárgyait helyezheti el.
– A zárható szekrényben romlandó élelmiszer tárolása szigorúan tilos.
2. Az intézmény lakóinak, valamint alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a személyiség tiszteletére épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és ésszerű határokig a tolerancia.
3.. Az intézmény lakóinak alkotmányos jogait az intézmény alkalmazottai és a lakók egymás között is kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet egymás személyi tulajdonának kölcsönös tiszteletben tartására. Tilos bárki megkárosítása, értéktárgyainak, készpénzvagyonának, személyes használati tárgyainak eltulajdonítása. Lopás előfordulása esetén eljárást kezdeményezünk.
4. Az intézmény valamennyi lakójával szembeni elvárás, hogy az intézmény által nyújtott ellátást az intézményi jogviszony fennállásának teljes időtartama alatt az általános jogi- és szokásnormák betartása mellett, a társadalmilag elfogadott, pozitív értékrend figyelembevételével, lehetőség szerint társai nyugalmának megzavarása nélkül vegye igénybe.
Kérjük, hogy különösen a szobatársak, de valamennyi lakótárs nyugalmára legyenek tekintettel. A lakó köteles életvitelét, hangnemét, tevékenységét úgy alakítani, úgy viselkedni, hogy az intézményben élők pihenését, tevékenységét ne zavarja, egészségüket, lelki állapotukat ne veszélyeztesse és kedvezőtlen megítélését ne idézze elő.
5. Az esti lepihenés után a lakószobában lévő televízió és/vagy rádió használata a szobatársak egyértelmű, közös beleegyezésével történhet. A közös helyiségekben (pl. társalgók, tornaszoba) lévő eszközök használhatók az esti lepihenés után is, azonban ez csak oly módon történhet, hogy a többi lakótárs pihenését ne zavarja.
6. Az intézmény lakói az intézmény közös helyiségeit (pl. társalgók, folyosók, ebédlő, stb.) – függetlenül attól, hogy az intézménynek melyik részlegében vannak elhelyezve – szabadon használhatják.
7. Az otthon lakója más lakók által használt lakószobában az ott lakók zavarása nélkül tartózkodhat.
8. Az intézmény jelen Házirendjének betartása mindazon személyek számára kötelező, akikre a Házirend hatálya kiterjed.
9. Az intézmény Házirendje súlyos megsértésének minősül, ha a lakó társai nyugalmát, pihenését, magatartásával tartósan zavarja, lakótársaival, illetőleg az intézmény dolgozóival szemben durva, agresszív viselkedést mutat, valamint ha indokolatlanul 24 órán túl bejelentés nélkül távol marad.
A lakók agresszív, durva magatartást nem tanúsíthatnak, azzal sem lakótársaikat, sem a gondozókat nem zavarhatják.
10. Az intézményben az intézmény lakói az arra kijelölt helyen dohányozhatnak. A lakószobákban tilos a dohányzás!
11. Az intézmény alkalmazottai, valamint az otthon területén tartózkodó – nem ellátott – személyek kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeken dohányozhatnak! A cigarettacsikkek eldobálása nem elfogadható. Az Otthon környezetének rendezettsége mindannyiunk közös érdeke.
12. Az intézményben alkohol árusítása tilos.
Az intézményben az egészséget, a lakók nyugalmát nem veszélyeztető, jó ízlést nem sértő, nem rendszeres, kulturált alkoholfogyasztást nem tiltott.
A túlzott alkoholfogyasztás azonban nem megengedett, sőt kifejezetten tiltott azokban az esetekben, amikor annak nyilvánvaló egészségügyi következményei kimutathatóak, illetve a túlzott alkoholfogyasztás az intézmény rendjének, a lakók nyugalmának megsértését vonná maga után. Ez esetben az alkoholfogyasztás korlátozható.
A túlzott mértékű alkoholfogyasztás a házirend súlyos megsértésének minősül.
A házirend súlyos megsértésének minősül, és fegyelmi büntetésben részesíthető az a lakó, aki ittas állapotában az intézményen belül és kívül másokat molesztál, fenyeget, nem megengedhető hangnemben beszél, agresszív, hangoskodik, magatartásával a lakók nyugalmát zavarja.
Az intézmény területén kívül lerészegedett ellátottakat nem szállítja be, és az Otthonon kívül bekövetkezett esetleges sérülésekért felelősséget nem vállal.
Kérjük, hogy a csendes pihenő alatt és 21 óra után legyenek egymásra tekintettel, kerüljék a hangoskodást és egyéb mások nyugalmát zavaró tevékenységeket.
13. Lakóink kérésére ügyeik intézéséhez szükség esetén segítséget nyújtunk. Kéréseikkel, problémáikkal, javaslataikkal forduljanak bizalommal az intézmény igazgatójához, aki a legjobb tudása és lehetősége szerint törekszik a megoldásra, a probléma elhárítására.
14. Az intézmény igazgatója évente legalább két alkalommal lakógyűlést tart, melyen tájékoztatást ad a lakók részére az intézmény életéről, eseményeiről és a tervekről. A lakógyűlésen az intézmény lakói szabadon kifejthetik véleményüket és javaslataikat.
15. A lakók panaszaik orvoslása érdekében „az ellátottak érdekvédelme” című részben leírtak szerint járhatnak el.

VI. A LÁTOGATÓK FOGADÁSÁNAK RENDJE

1. Az Intézményben javasolt látogatási idő került meghatározásra, de ettől eltérően, előzetes egyeztetéssel bármikor szívesen látjuk lakóink hozzátartozóit vagy vendégeit.  Intézményünk dolgozói a kapcsolatok ápolásában (rokonokkal, családtagokkal, ismerősökkel) segítséget nyújtanak. A kapcsolattartás telefonkészülék, levél útján történő és internetes elérhetőségeken (skype, messenger) segítségével is lehetséges.

2. Kérjük látogatóinkat, hogy otthonunk lakóinak napirendjéhez igazítottan, a téli időszámítás időszakában lehetőség szerint 9 óra és 18 óra közötti időben, a nyári időszámítás időszakában pedig  9 óra és 19.00 óra közötti időben intézzék látogatásaikat. A látogatást a hét minden napján lehetővé tesszük!

Kérjük Önöket, hogy a látogatás során tartsák tiszteletben Intézményünk napirendjét, vegyék figyelembe az étkezések rendjét. Lehetőség szerint ebéd és vacsora-időben ne érkezzenek, a látogatásuk során eme időpontok kezdetét kalkulálják bele érkezésükbe és távozásuk időpontjába!

A látogatás nem zavarhatja az Intézményben folyó gondozási és ápolási munkát, ezért kérjük a tevékenységek ellátása érdekében való megértésüket!

Kérjük Önöket, hogy fekvő ellátottaink ellátása során kérjék a gondozó segítségét (mobilizálás, étkeztetés, személyi higiénia). Személyi higiénia keretében végzett gondozói tevékenység során hozzátartozó a szobában nem tartózkodhat.

3. Kérjük továbbá látogatóinkat, hogy érkezésüket minden esetben szíveskedjenek jelezni a szolgálatos nővérnél.

A látogatás során hozott élelmiszerről kérjék ki a gondozónő véleményét, amennyiben diétás igényű ellátottról van szó.

Ellátottaink napi 5x-i változatos étkezésben részesülnek, kérem a túlzott élelmiszer-behozatal kerülését!

4..Látogatás során Intézménybe lépni nővér jelenléte hiányába tilos! Kérjük érkezésüket a főbejáratnál elhelyezett csengőn jelezzék!

Mivel az Intézményben nincs portaszolgálat és a gondozók ápolási-gondozási tevékenységet végeznek, így látogatásukat ily módon tudják jelezni számukra.

 Érkezésükkor kérjük kitölteni a belépési nyilvántartási füzetet, mely nyilvántartás csak a legszükségesebb információkat tartalmazza – látogató neve, látogatással érintett neve, látogatás időpontja, behozott csomag tartalma, végül ennek aláírása.

Az Intézménybe történő belépés kizárólag a Főbejárati ajtón lehetséges, a hátsó parkon és a parkoló felöl és ebédlőn keresztül való megközelítése tilos!

5. A látogatókat elsősorban az Intézmény lakói az Intézmény szabadtéri helyein (Belső park – Filagória, Mária pavilon), illetve az Otthonban kialakított hozzátartozók fogadására szolgáló társalgókban fogadhatják – Tetőtér és Földszint társalgói, ezen célt szolgálják. A látogatás időtartama alatt egyéb közösségi helyiségek használata is megengedett.

Amennyiben szeretne hozzátartozója szobájába tartózkodni, ezt minden esetbe jelezze a műszakfelelős gondozónak. A szobában való tartózkodás kizárólag a másik ellátott belegyezésével és annak nyugalmának megzavarása nélkül történhet.

6. Felhívjuk kedves látogatóink szíves figyelmét az ellátotti és dolgozói jogok, valamint az intézményi vagyon, illetve az intézményi tulajdon tiszteletben tartására!

VII. AZ INTÉZMÉNYBŐL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE
 
1. Az intézményben a lakók személyes szabadsága korlátozva nincs, de az intézményt csak a Házirendben foglaltak szerint hagyhatják el.
2. A lakó bármikor szabadon elhagyhatja az intézményt. A lakó eltávozása csak abban az esetben tagadható meg, ha kezelőorvosának szakvéleménye – a lakó önmagát vagy másokat veszélyeztető egészségi állapot miatt – az eltávozást nem javasolja.
3. Az intézmény lakóinak nyugalma érdekében ajánlott, hogy a lakók este 22 óra után már ne hagyják el az intézményt.
4. Az eltávozást (napi eltávozást is) a lakó az intézmény igazgatójának vagy az által kijelölt személynek (szolgálatban levő nővér) előzetesen be kell jelenti.
– Napi kimenő: Lakóink a napi kimenő megkezdése előtt az ügyeletes nővérnek kötelesek bejelenteni, hogy hová távoznak. Be kell jelenteni a visszatérés várható időpontját is, ami 21 órától későbbi nem lehet.
– Szabadság: 1 naptári évben igénybe vehető szabadság 60 nap, mely egybefüggően is kivehető. A szabadságra való eltávozást írásban vagy szóban kell kérni az intézmény igazgatójától, a szabadság megkezdése előtt 1 nappal.
Tartós távollét esetén jelezni kell a távolmaradás időpontját, a tartózkodás helyét, a visszaérkezés pontos idejét.
5. A szolgálatban lévő nővér az eltávozás tényét – 24 órán túli eltávozási szándék esetén – az erre rendszeresített távolléti füzetben rögzíti. A távolléti füzet tartalmazza az eltávozás helyszínét (lakcím), a hozzátartozó nevét és elérhetőségét, az eltávozás időpontját, valamint az ellátott és a hozzátartozó aláírását.
6. Az intézmény lakója távollétéről való visszatérése esetében elvárt, hogy az lehetőség szerint az előzetesen bejelentett időpontban, a lakótársak zavarása nélkül történjék.
7. Az intézmény lakója visszatérését köteles bejelenteni az intézmény igazgatója által megbízott személynek vagy annak távolléte esetén a szolgálatban lévő nővérnek, aki a visszatérés tényét az eseménynaplóba bejegyzi.
8. Amennyiben az intézmény lakója a visszatérésben bármilyen okból gátolt, vagy távollétét bármilyen okból meg kívánja hosszabbítani, azt írásban, vagy indokolt esetben telekommunikációs eszközön köteles az intézmény igazgatójának, vagy az általa megbízott személynek bejelenteni.
Indokolatlan távolmaradásnak minősül az előzetesen be nem jelentett távolmaradás, illetőleg ha a lakó visszaérkezésének akadályát a várható visszaérkezést megelőzően 4 órán belül nem jelzi.
9. Ha a lakó az általa előzetesen meghatározott időpontot követően 4 órán belül nem tér vissza az intézetbe, a szolgálatos nővér intézkedik keresése iránt.
10. A lakó köteles a kimenő, szabadság, eltávozás ideje alatt úgy viselkedni, olyan magatartást tanúsítani, hogy saját maga, az intézmény, lakótársai, a dolgozók jó hírét ne sértse, helytelen megítélését ne idézze elő.
11. Az aktuális járványügyi helyzetre tekintettel a házirendben szabályozott kijárás, intézményelhagyás tekintetében az aktuálisan elrendelt infekciókontroll szabályzatban foglaltak szerint el lehet térni.
Az intézményelhagyás korlátozása kizárólag az ellátásban részesülők védelme, egészségének megóvása érdekében lehetséges!
Az aktuális eljárásrendről az ellátottak és látogatóink folyamatosan (telefonon, közösségi oldalakon és az Intézmény fő bejáratánál kihelyezett módon) értesítést kapnak.
Az aktuálisan elrendelt infekciókontroll szabályzat az Intézmény faliújságján kifüggesztésre kerül, amely minden érintett számára elősegíti a hozzáférést.
 
VIII. AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK EGYMÁS KÖZÖTTI, VALAMINT A HOZZÁTARTOZÓIKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS SZABÁLYAI
 
1. Az intézmény lakóinak egymás közötti kapcsolatai vonatkozásában alapelv, hogy az ellátásban részesülők alkotmányos jogainak maximális tiszteletben tartása mellett, lényeges korlátozások nélkül, szabadon tarthatják kapcsolataikat lakótársaikkal.
2. Az egymás közötti kapcsolattartás során azonban kérjük betartani a Házirend V. Együttélés szabályai című fejezetében leírtakat.
3. A Lakók a hozzátartozóikkal való személyes kapcsolattartást a látogatáson kívül eltávozás formájában is gyakorolhatják. Az eltávozásokkal kapcsolatban a Házirend VII. Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje című fejezetében leírtak az irányadóak.

4. Amennyiben az Intézmény lakója hozzátartozójának az Intézményből telefonálni kíván, ezt saját mobiltelefonját tudja megtenni. Amennyiben erre egészségi vagy egyéb akadályoztatása miatt, nincs módja, lehetősége van a szociális és terápiás munkatársak segítségét kérni.

5.A kapcsolattartásra lehetőség van infokommunikációs eszközöket is használni. Az Intézmény teljes egészében lefedett wifi elérhetőséggel, mind tablet, mint pedig laptopok, okostelefonok rendelkezésre bocsátásával ezen kapcsolattartási formát is támogatni tudja.

 
IX. AZ INTÉZMÉNYBE BEHOZHATÓ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAK KÖRE
 
1. Az intézmény lakói elhelyezési, raktározási nehézségek miatt csak korlátozott mennyiségben hozhatnak magukkal személyes használati tárgyakat.
2. Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak:
– személyes ruházat és lábbeli,
– tisztálkodó szerek,
– személyes használatra szánt kisebb eszközök ( pl. evőeszköz, pohár, tálca),
– személyi használati tárgyak (pl.: óra, villanyborotva, hajszárító, rádió, videó, fényképezőgép, mobiltelefon; műszaki és elektromos berendezések esetén szükséges az intézményvezetővel való egyeztetés),
– cserepes virágok,
– lakószobák díszítésére szánt falikép, festmény, fényképek, kisebb dísztárgyak.
3. A behozott, személyes használatban tartott tárgyak, értékek megőrzésére, megóvására az intézmény vezetősége és személyzete fokozott figyelmet fordít, a lakókat is erre ösztönzi, de kártérítési felelősséget csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott tárgyakért, értékekért vállal. A személyes használatban lévő tárgyakért a tulajdonosuk felel!
4. Kérünk minden lakót, hogy csak a személyes szükségletnek megfelelő mértékben tartsanak maguknál pénzt, értéktárgyakat.
5. Az intézménybe behozott személyes tárgyak a behozó tulajdonát képezik, azokkal ő maga rendelkezik, engedélye nélkül más nem használhatja és nem tulajdoníthatja el. Az intézmény nem korlátozhatja az ellátottat személyes tulajdonát képező tárgyai illetve mindennapi használati tárgyai használatában, kivéve ha ezzel saját maga vagy más testi épségét, egészségét veszélyezteti.
6. Veszélyeztető tárgyak köre: tilos az intézmény területére behozni és birtokolni a közbiztonságra, életre veszélyes minden olyan eszközt, mely az intézményben élők testi épségére közvetlen veszélyt jelent. Az intézménybe az elláttak által behozott személyes tárgyak közül veszélyesnek a következők minősülnek:
– bármilyen fegyver, ütő-, vágó-, illetve szúróeszköz – kivéve, amely az étkezéshez szükséges –, gázspray, stb.
– ismeretlen összetételű és hatású anyagok, szerek (birtoklásuk és használatuk nem engedélyezett),
– robbanóanyagok,
– egyes elektromos berendezések.
Elektromos berendezéseket az ellátottak csak az intézményvezető beleegyezésével tarthatnak maguknál. Az ellátottnak gondoskodnia kell arról, hogy elektromos berendezései mindig jó műszaki állapotban legyenek és azokat rendeltetésszerűen használja. Az intézmény vezetője, illetve az általa felhatalmazott dolgozók évente több alkalommal ellenőrizhetik az elektronikus eszközök műszaki állapotát. Amennyiben az ellenőrzés során nyilvánvalóvá válik, hogy az eszköz tűzveszélyes, illetve érintésvédelmi szempontból nem megfelelő, az ellátott a használati tárgyat nem használhatja, nem tarthatja magánál. Veszélyeztető tárgyak engedély nélküli behozatala, vagy birtoklása fegyelmi eljárást von maga után.

7.Az ellátottak számára gyógyszert behozni az Intézmény tudta nélkül tilos! Ha az ellátottnál gyógyszert találunk, ezt elkobozzuk és a hozzátartozónak visszaadásra kerül!

Az Intézményben központi gyógyszerelő tevékenység folyik, egyéni gyógyszer-nyilvántartó lap alapján, orvosi és szakorvosi javaslatoknak megfelelő dózisban és formában. Amennyiben a lakónál gyógyszer van, fennáll a lehetősége annak, hogy az orvosi utasítástól eltérő adagolással él.

Mindez felvetheti az esetlegesen túladagolás vagy gyógyszer-mellékhatás bekövetkezését, mely veszélyezteti az ellátott egészségét, testi épségét! Amennyiben egészségi probléma lép fel abból adóan, hogy tudtunk és orvosi engedélyeztetés nélkül, gyógyszer került az ellátotthoz, ezért felelősséget az intézmény nem tud vállalni. A felelősség, ebben esetben a hozzátartozót terheli.

 
X. AZ ÉRTÉK- ÉS VAGYONMEGŐRZÉSRE ÁTVETT TÁRGYAK ÁTVÉTELÉNEK ÉS KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI, PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉS
 
1. Az intézmény a lakók megőrzésre átadott értékpapírjait és betétkönyvét letétként kezeli.
2. A letétek kezelése a Pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint történik.
3. A letéteket kezelő a lakóktól átvett pénzt és egyéb értéket kívánságra bármikor – legkésőbb 2 munkanapon belül – kiadja a tulajdonosának.
4. A lakó elhalálozása esetén az intézmény a lakó nevén nyilvántartott letétet a hagyatéki eljárás szabályai szerint bejelenti a közjegyzőnek.
5. A lakók nyugdíja, jövedelme a beköltözést követően a lakó saját nevére szóló takarékszövetkezeti folyószámlára érkezik, melyből a Takarékszövetkezet megbízás alapján a térítési díjat havonta átutalja. Azon ellátottak esetében, akik nem képesek a személyi térítési díj megfizetésére és van tartási kötelezettséget vállaló hozzátartozója, a különbözet megfizetése külön nyilatkozat alapján történik.
6. A lakó készpénzét önmaga illetve hozzátartozója kezeli. Az intézményben azoknak a lakóknak, akiknek előrehaladott koruk vagy megromlott egészségi állapotuk miatt a pénzkezelés gondot okoz, készpénzük kezelése saját, illetve törvényes képviselőjük írásbeli nyilatkozata alapján történhet. A személyes letétben elhelyezhető havi összeg a mindenkori nyugdíjminimum összegéig terjedhet.
A személyes letéteket az intézményvezető, vagy általa megbízott személy kezeli, az e célra beevezett nyilvántartás és elszámolás mellett.
7. Az intézmény csak azokért az értéktárgyakért (ékszer, készpénz, stb.) vállal felelősséget, melyeket elismervény ellenében megőrzésre lead a lakó. A megőrzésre át nem adott pénzért, értékekért az intézmény felelősséget nem vállal, azok elvesztése esetén az intézménnyel szemben kárigény nem érvényesíthető.
Az intézmény viszont fokozottan ügyel és igyekszik elősegíteni a személyes tulajdon védelmét. A személyes tulajdon megsértőjével szemben intézkedést kezdeményez.
Az érték-és vagyonvédelem részletes szabályait a vagyonvédelmi szabályzat tartalmazza.
 
XI. RUHÁZATTAL, TEXTÍLIÁVAL, TISZTÁLKODÓSZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁS, A RUHÁZAT ÉS TEXTÍLIA TISZTÍTÁSÁNAK ÉS JAVÍTÁSÁNAK RENDJE
 
1. Az intézmény a lakók részére igény esetén szükséges intézményi textíliát (ágynemű, terítők, függönyök, törülközők, stb.) biztosít.
Saját ágynemű használatára is lehetőség van, ezt azonban az intézmény igazgatójával előzetesen egyeztetni szükséges.
2. Az intézmény lakói részére ruházatot az otthon raktárkészletéből, illetve költségvetéséből akkor biztosít, ha a lakó nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal.
A lakó által igényelt ruházat összetételéről, mennyiségéről az intézmény igazgatója dönt.
3. A lakó saját részére biztosítandó ruházat igénylése a vezető ápoló részére történő bejelentése útján történhet, a ruházat raktárból történő kiadását az intézmény igazgatója engedélyezi.
4. A lakók saját ruházatát egyedi azonosítóval kell ellátni. Szükség esetén a megjelölésben az intézmény személyzete segítséget nyújt. Kérjük a lakókat, hogy amennyiben új ruhaneműt vásárolnak a gondozónőnek jelezzék az azonosítóval való ellátás végett, a ruhaneműk későbbi elkeveredésének megelőzése érdekében.
5. Az intézményi és a lakók személyi tulajdonában lévő textíliák, ruházat mosásáról, javításáról intézményünk mosodája gondoskodik.
6. Ágyneműt az intézménybe behozni nem kell, az intézmény biztosítja 3 hetenkénti, illetve szükség szerinti váltással. Takarók, ágynemű, ruhaneműk mosását az intézmény biztosítja. Kérjük, hogy a mosásra szánt ruhaneműt a gondozó nővérnek a délelőtti órákban adják át.
Az intézmény által elvégzett mosás a teljes körű ellátás részét képezi, ezért a lakóknak külön fizetni nem kell.
Az intézmény a lakók részére a legalapvetőbb tisztálkodási szereket (szappan, fogkrém, sampon, WC-papír) biztosítja.

7.A ruhák azonosítására szolgáló etikett címkéket évente 1 alkalommal az Intézmény biztosítja, ezen felüli igény esetén, annak költsége az ellátottat terheli.

8.Az ellátottak számára szükséges lepedőt és ágyneműt kérjük az ellátott számára a hozzátartozónak biztosítani, elhasználódás esetén jelzésünk után pótolni. Kivétel: szükség esetén (elhasználódás, szennyeződés) illetve rászorultság esetén 3 váltás ágyneműt biztosít, melynek elrendelését az intézményvezető engedélyezni.

9. Amennyiben igény jelentkezik, az Intézmény segíti a textíliák és ruhaneműk javíttatását varrónő segítségével. Ennek költsége az ellátottat terheli.

 
XII. AZ INTÉZMÉNY NAPIRENDJE
 
1. A felkelés ideje reggel 7 óra után, úgy, hogy reggeliig a beágyazás, mosakodás, öltözködés megtörténjen.
Kérjük, hogy a korábban kelők ügyeljenek a lakótársak nyugalmára.
2. Étkezés: a lakók napi háromszori étkezésben részesülnek, diétás étel szükség szerint rendelkezésre áll. A reggelit, ebédet és vacsorát a lakók a közös ebédlőben fogyaszthatják el. Fennjáró lakóink csak az ebédlőben étkezhetnek. Tilos a főtt és romlandó élelmiszerek lakószobákban, zárható szekrényekben való eltevése. Ezen élelmiszerek tárolására hűtőszekrény áll rendelkezésre.
A lakószobákban csak a fekvőbeteg vagy nehezen mozgó étkezése megengedett. Az önállóan étkezni nem képes lakóink számára ápolói segítséget nyújtunk.
Orvosi javaslat alapján az egészségi állapotnak megfelelő diétás étrendet biztosítunk.
A lakóknak az étkezésekről való távolmaradást a gondozóknak be kell jelenteni.
3. Az egyes étkezések időpontjai:
reggeli: 7.30-8.00 óráig,
ebéd: 11.30-12.00 óráig,
vacsora: 17.30-18.00 óráig.
Az étkezési időktől eltérés az infekciókontroll szabályzat foglaltak szerint történhet. Amennyiben a fertőzés megelőzése és terjedésének megakadályozása szükségessé teszi az ellátottak étkeztetésére 2 csoportba bontással történik. Ebben az esetben a korábban érvényben lévő étkezési idők módosulnak.
4. Gyógyszerosztás étkezésekkor, illetve az orvos előírása szerint.
5. Napközbeni csendes pihenés 12.30 – 14.00 óráig.
6. Látogatási idő a VI. fejezet szerint
7. Nappali tartózkodás: a lakók az intézmény területén belül bárhol szabadon tartózkodhatnak a Házirendben foglaltak szerint, nappali tartózkodásra elsősorban a közös helyiségek igénybevétele javasolt, kerti udvar, filagória, pavilon.
 
XIII. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, SZEMÉLYI HIGIÉNIA
 
1. A lakók általános orvosi ellátásáról az Intézmény orvosa gondoskodik heti két alkalommal rendelési időben és szükség esetén.
2. Orvosi rendelési idők az intézményben:
Hétfő 09.00 – 11.00 óráig
Csütörtök 09.00 – 11.00 óráig
3. A lakók számára esetenként egyéb szakorvosi szűrővizsgálatok biztosíthatók (pl.: szemészet, urológia, nőgyógyászat, stb.), melyek időpontjáról tájékoztatást kapnak a lakók.
4. Az intézmény a lakók számára szükséges gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja.
5.A lakók gyógyszert nem tarthatnak maguknál. A gyógyszerek adagolását a gondozók végzik.
6. Amennyiben az intézmény orvosa az otthon lakóját szakrendelésre vagy kórházba irányítja, úgy lehetőség van az intézmény gépkocsijának igénybevételére. A fekvőbetegek szállítása a Mentőszolgálat igénybevételével történik.
7. A fürdetéseken való részvétel kötelező. Fennjáróknak heti 1 alkalom meghatározott napokon, illetve fekvőbetegeknek, inkontinenciában szenvedőknél szükség szerint.
A fürdetés a lakó egészségügyi és szellemi állapotának megfelelően ápolói felügyelettel és segédlettel történik.
8. A férfiak borotválását az ápolói tevékenység részeként az intézmény biztosítja. Manikűr, pedikűr igény szerint, külön díjazás ellenében biztosított. Hajvágást egyéni kívánságaiknak megfelelően fodrász végzi, melynek díja a lakót terheli.
 
XIV. AZ ELLÁTOTTAK ÉRDEKVÉDELME
 
1. Az intézmény igazgatója az ellátás igénybevételekor a jóváhagyott, jelen intézményi Házirend egy példányát átadja a lakónak.
2. A lakó, hozzátartozója, valamint a lakó jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet panasszal élhet az intézmény igazgatójánál, vagy az érdekképviseleti fórumnál (a továbbiakban: panasz kivizsgálására jogosult):
– az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén;
– az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
3. A panasz kivizsgálására jogosult köteles 15 napon belül értesíteni a panasztevőt az elé terjesztett panasz kivizsgálásának eredményéről. A szükséges intézkedések egyidejű megtételével felhívja a figyelmet a sérelem orvoslásának esetleges más módjaira is.
4. Panasszal a fenntartóhoz is fordulhatnak, ha a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik vagy intézkedésével nem értenek egyet.
5. Ellátottjogi képviselő: Az ellátottjogi képviselő az igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseire.
Az ellátottjogi képviselő feladatai:
• megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújt az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról,
• segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál,
• a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és annak során – írásbeli meghatalmazás alapján – képviselheti az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét,
• intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,
• észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél,
• amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé.
Kávási Brigitta ellátottjogi képviselő Baranya megye

Elérhetősége: +36 20/4899-579  hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30, valamint pénteken 8.00-14.00 között

Fogadóóra: telefonos egyeztetést követően történhet

Levelezési címe: 7601 Pécs Pf. 319

Email: brigitta.kavasi@ijsz.bm.gov.hu

Amennyiben nem elérhető, IJSZ zöldszáma: 06 80 620 055

XV. AZ ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI
 
Az Érdekképviseleti Fórum székhelye: Alsómocsolád Község Önkormányzata “Őszi Fény” Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény, 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74.
Az érdekképviseleti fórum feladata:
– dönt az elé terjesztett panaszokról,
– intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartó önkormányzatnál, az intézmény ellenőrzését ell
 
XVI. INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ

1. Az Intézményben az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A személyi és intézményi térítési díjat tárgyhó 15. napjáig kell megfizetni. Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb lesz, mint a már befizetett összeg, az előre befizetett térítési díjat a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy azt vissza kell fizetni. Amennyiben a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg meg kell téríteni.

2. Az Intézményi térítési díjat a fenntartó Alsómocsolád Önkormányzat Képviselő Testülete állapítja meg minden év február 28-ig!

A Képviselő-testület az intézményi és személyi térítési díjat bentlakásos ellátás esetén ellátási napra vetítve állapítja meg.

3.A Képviselő-testület az intézményi és személyi térítési díjat év közben egy alkalommal korrigálhatja, amennyiben a szolgáltatási önköltség év közben változik. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.

4. Az Intézmény lakói által fizetendő térítési díj összegéről (személyi térítési díj) az Intézmény vezetője – a 4. pontban foglalt kivétellel - legkésőbb az ellátás igénybevételekor írásban értesíti a fizetésre kötelezettet.

5. Ha az Intézményi ellátásban részesülő a havi jövedelméből nem tudja megfizetni az intézményi térítési díj mértékével azonos térítési díjat, a fenntartó határozattal állapítja meg a méltányossági személyi térítési díjat az intézményvezető javaslatára. A térítési díj méltányosságból történő csökkentése vagy elengedése iránti kérelmet az intézményvezető javaslatával együtt a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Alsómocsoládi Kirendeltségén (7345 Alsómocsolád Rákóczi utca 21.) kell benyújtani. A kérelem elbírálását megelőzően a tartásra köteles hozzátartozó tartási képességét vizsgálni kell. A vizsgálat során a tartásra kötelezettnek nyilatkoznia kell adatairól és jövedelméről. A nyilatkozatban foglaltakat, hitelt érdemlően igazolni szükséges. A személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentéséről vagy elengedéséről a Képviselő-testület dönt. A méltányosság alapján meghozott határozatban foglaltak a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónapjától illetik meg.

6. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő havi jövedelmének 80%-át.

7. A 2 hónapot meg nem haladó távollét idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át kell megfizetni. 2 hónapot meghaladó távollét esetén az egészségügyi intézményben történő kezelési idő tartamára a megállapított személyi térítési díj 40%-át kell megfizetni, egyéb esetekben a személyi térítési díj 60%-át.

8. Az 1993. évi III. szociális törvényben meghatározottak szerint az  ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.

9. Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az intézményvezető által megküldött értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Fenntartóhoz fordulhat.

10.Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévente tájékoztatja a képviselő-testületet, a térítési díj hátralék benyújtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése, valamint jelzálogbejelzés kezdeményezése végett. A jelzálogot külön jogszabály szerint nyilvántartott hátralék erejéig lehet bejegyezni. A jelzálog bejegyzésének kezdeményezéséről a jogszabályi feltételek fennállása esetén – az önkormányzat kérelme alapján – Baranya Vármegye Kormányhivatala határozatot hoz. A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető.

11.A térítési díjhátralék behajtásáról a Képviselő-testület dönt. A behajtás során a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. Az Intézmény 2022. október 01-jétől az intézményi térítési díjat 2 részre bontotta, annak érdekében, hogy az ellátottak, mind a hozzátartozóik pontosabb képet kapjanak a szolgáltatások formáiról és a fizetendő ellenértékekről.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeikről szóló 1/2000. (I.7.) SzcsM rendeletben foglaltak figyelembevételével bontotta ketté az intézményi térítési díjat a következők szerint:

  • Személyes gondoskodást nyújtó szakosított bentlakásos ellátás napi díja
  • Az alapellátást meghaladó egyéb szolgáltatások biztosításának díja, mely egységesen 1.000,- Ft/nap/fő.

Az alapellátást meghaladó egyéb szolgáltatásokat Alsómocsolád Község Önkormányzata 10/2022.(IX.29.) sz. rendelete tartalmazza. Ezek szolgáltatások felsorolása a házirend XVII. pontjában részletesen kifejtésre kerül.

XVII. INTÉZMÉNY ALAPFELADATAIT MEGHALADÓ PROGRAMOK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE, AZOK TÉRÍTÉSI DÍJA

1. Az Intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre nem meghatározott.

 A szabadidő hasznos eltöltése:

- A szabadidő kulturált és hasznos eltöltésének szervezéséről az Intézmény mentálhigiénése gondoskodik. Szervezett programokkal (torna, felolvasás, egészségnevelési programok, videofilmek vetítése, társasjátékok, kiscsoportos foglalkozások, névnapok és jeles ünnepekről való megemlékezés, séta stb.) biztosítjuk a kikapcsolódást.

Ezek eseti szervezése, illetve szükség esetén rendszeres vagy végleges biztosítása során igyekszünk lakóink igényei szerint eljárni.

- Az intézmény a lakók igénye szerint szervez egész napos kirándulásokat, melynek költségeit a résztvevő lakóknak kell vállalnia, ezen szolgáltatások nem tartóznak az intézmény alapfeladatai közé.

- Az intézmény által szervezett programokon való részvétel önkéntes. A közös helyiségek /társalgók/ rendelkezésre állnak, de a rádió, televízió, videó eset 21 óra után csak csökkentett hangerővel működtethető.

Az Intézmény az alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az adott szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kérhet az ellátást igénybevevőktől.

2.A térítési díj megbontásául alapul szolgáló alapellátást meghaladó szolgáltatások, melyek az intézményi térítési díjba beépítésre kerültek:

 1. Komfort érzetet növelő szolgáltatások
 • bútorozott és televízióval, hűtőszekrénnyel felszerelt 2-3 személyes lakrészek
 • lakrészekhez önálló fürdőszoba és wc tartozik
 • kábeltelevízió, internet előfizetést az intézmény biztosítja
 • napi 5xi étkezés biztosítása, 2 menüből választható ebéddel

 1. Egészség megőrző szolgáltatások
 • bemer-terápia
 • sószoba
 • pi-víz
 • medex-screen-felmérés
 • infraterápia
 • fényterápia – polarizol, bioptron
 • masszázs (gépi és kézi)
 • tornaeszközök – szauna, fitnesz eszközök
 • heti egyéni és csoportos gyógytorna

 1. Biztonságérzetet növelő szolgáltatások
 • zsebpénzkezelés teljes ügyintézéssel – egyúttal a hozzátartozók tehermentesítése is
 • betegkísérő biztosítása szakrendelésekre

 1. Kulturális szolgáltatások
 • ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeken felül igény szerint szabadidős programok szervezése és lebonyolítása
XVIII. Temetési Letét, Belépési Hozzájárulás

1.Temetési letét

Az ellátást igénybe vevő az intézményi elhelyezéskor, temetési letétet helyezhet el az „Őszi Fény” Idősek Otthona elkülönített számlaszámán zárlattal, melynek feloldására elhalálozáskor illetve az Intézményi jogviszony egyéb eseteiben (áthelyezés, felmondás) kerül sor. 

Temetési letét számla száma: 11731063-15587385-10010000 OTP Bank Nyrt. Komlói Fiók

Az elkülönített számlán elhelyezett temetési letét javasolt minimális összege: 300.000, - Ft

A temetési letét az ellátott vagy törvényes képviselője elhalálozási rendelkezésének, nyilatkozatának megfelelően az általa megjelölt személy/ek számára kerül kifizetésre, a halotti anyakönyvi kivonat bemutatása és a hozzátartozó temetés vállalására vonatkozó nyilatkozatát követően.

Amennyiben az eltemettetésre köteles (örökös vagy hozzátartozó) gondoskodik a temetésről, az intézményvezető az elkülönített számlán lévő temetési letétet feloldja, és az ellátást igénybe vevő erre irányuló Idős Otthonnál tett nyilatkozatában megjelölt hozzátartozó/k/ rendelkezésére bocsátja.

Ha nincs, vagy nem lelhető fel a temetésre köteles személy, vagy az eltemetésre köteles személy nem gondoskodik a temetésről – az intézményvezető ezen összegből fedezi a temetés költségeit.

Az intézményi jogviszony egyéb eseteiben - mint a felmondás vagy áthelyezés - a temetési letét a letétet elhelyező ellátott vagy törvényes képviselője (gyámja, gondnoka) részére kerül kifizetésre az ellátás megszűnésének utolsó napján.

2.Belépési hozzájárulás

Alsómocsolád Község Önkormányzata, mint Fenntartó 7/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 10 §-ával belépési hozzájárulás fizetéséről döntött az Őszi Fény Idősek Otthonába történő beköltözés feltételeként. A hozzájárulás mértékét lakrészenként a rendelet 2.számú melléklete tartalmazza.

A belépési hozzájárulás befizetése, elszámolása és felhasználása során a mindenkor hatályos 1993. évi III. szociális törvény 117./C § (1) - (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

1993. évi III. szociális törvény szerint a belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg.

A belépési hozzájárulás teljes összegét az intézményi jogviszony létrejöttét megalapozó megállapodás megkötését megelőzően kell megfizetni az Intézmény erre a célra létrehozott elkülönített számlájára való átutalással. Az átutalás teljesítésekor a megjegyzés rovatba rögzíteni kell az ellátást igénylő nevét.

A belépési hozzájárulás átutalására és nyilvántartására elkülönített számla került megnyitásra.

Ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő 3 éven belül megszűnik (függetlenül a megszűnés okától – elhalálozás, kiköltözés, áthelyezés), a belépési hozzájárulás időarányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve – ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta – e személynek vagy örökösének.

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testület 7/2022. (VI.17.) rendelet 10 § (3) bekezdése alapján a fentiek szerint kell eljárni abban az estben is, ha a beköltöző három éven belül azért kerül egy másik lakrészbe áthelyezésre, mert egészségi állapota oly módon romlik, hogy gondozási szükséglete, vagy személyi épségének biztonsága azt megkívánja és ez a lakrész alacsonyabb belépési hozzájárulási összeggel meghatározott.

XVIII. AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATAIT MEGHALADÓ PROGRAMOK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE, AZOK TÉRÍTÉSI DÍJA

1. Az Intézmény alapfeladatait meghaladó programok, szolgáltatások köre nem meghatározott.

 A szabadidő hasznos eltöltése:

- A szabadidő kulturált és hasznos eltöltésének szervezéséről az Intézmény mentálhigiénése gondoskodik. Szervezett programokkal (torna, felolvasás, egészségnevelési programok, videofilmek vetítése, társasjátékok, kiscsoportos foglalkozások, névnapok és jeles ünnepekről való megemlékezés, séta stb.) biztosítjuk a kikapcsolódást.

Ezek eseti szervezése, illetve szükség esetén rendszeres vagy végleges biztosítása során igyekszünk lakóink igényei szerint eljárni.

- Az intézmény a lakók igénye szerint szervez egész napos kirándulásokat, melynek költségeit a résztvevő lakóknak kell vállalnia, ezen szolgáltatások nem tartóznak az intézmény alapfeladatai közé.

- Az intézmény által szervezett programokon való részvétel önkéntes. A közös helyiségek /társalgók/ rendelkezésre állnak, de a rádió, televízió, videó eset 21 óra után csak csökkentett hangerővel működtethető.

2. Az Intézmény az alapfeladatához nem tartozó szolgáltatásokért, programokért az adott szolgáltatás vagy program önköltségének megfelelő összegű térítést kérhet az ellátást igénybevevőktől.

XIX. AZ EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI VALLÁSGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1. Az Intézmény lakói vallásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érvényre juttatását minden eszközzel elősegítjük.

2. Az Intézmény lehetőséget biztosít a különféle vallási felekezetek képviselői, papjai, lelkészei számára a lakók meglátogatására, a velük való rendszeres kapcsolattartásra.

3. Az Intézmény lakói szobájukban, vagy az intézmény közösségi helyiségeiben szabadon fogadhatják az egyházak képviselőit, az egyéni vallási-lelki szükségletekhez (pl. gyónás, szentáldozás, utolsó kenet, úrvacsora, stb.) való zavartalan hozzáférést a személyzet elősegíti.

4. Az egyéni vallásgyakorlás színhelye az intézményben kialakított imaszoba.

 1. A lakóinktól kérjük lakótársaik vallási hovatartozásának tiszteletben tartását, egymás méltóságteljes vallásgyakorlásának elősegítését.

XX. AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI

I. Az intézményi jogviszony megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b) a jogosult halálával,

c) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az 1993. évi III. szociális törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható,

d) a megállapodás felmondásával.

(1) A  megállapodást

a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül,

b) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője) a (2) bekezdés szerinti esetekben írásban mondhatja fel

 (2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti felmondásnak akkor van helye, ha

a) az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt,

b) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,

c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési díj-fizetési kötelezettségének – 1993. évi III. évi szociális törvény102. § szerint - nem tesz eleget.

(3) A felmondási idő a megállapodás értelmében 2 hónap.

      (4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

      (5) Bíróságtól kérhető

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt a fenntartó vitatja,

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti felmondás jogellenességének megállapítása, ha azt az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja,

c) a (4) bekezdés szerinti fenntartói döntés jogellenességének megállapítása, ha azt a (4) bekezdés szerinti személyek valamelyike vitatja.

 (6) A (4) és (5) bekezdés szerinti esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó nem dönt, illetve a bíróság jogerős határozatot nem hoz.

 (7) A (4)-(6) bekezdésben foglaltakról az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti felmondásban tájékoztatást kell adni.

 (8) Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszonyt a beutaló szerv szünteti meg, kivéve, ha beutaló határozatot olyan önkormányzat hozta, amely már nem fenntartója az intézménynek.

II.(1) Az  ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díjfizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha

a) hat hónapon át folyamatosan térítési díj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és

b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot az 1993. évi III. szociális törvény 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat eredményének megfelelően állapítja meg.

(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

(4) Ha három hónapon át térítési díjtartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról.

(5) A az I. (2) bekezdés c) pontja nem alkalmazható, ha a szociális törvény 119.  (2) bekezdése szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.

Az Intézmény lakójának, illetve törvényes képviselőjének kezdeményezése alapján az Intézmény igazgatója az intézményi jogviszonyt megszűnteti a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában az 1993. évi III. szociális igazgatásról és ellátásról szóló törvény rendelkezései szerint. 

Ha a jogosult kiskorú vagy cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy vagy a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a 95-100. §-ban szabályozott, jogi következményekkel járó cselekmények és jognyilatkozatok tekintetében a hozzátartozóra vonatkozó rendelkezéseket a törvényes képviselőre kell alkalmazni.

III . A házirend megsértésének súlyos esetei:

-  Engedély nélkül többször eltávozik és nem tér vissza az intézménybe.

-  Agresszív viselkedésével sérti a lakókat illetve a dolgozókat.

-  Bűncselekményt követ el.

-  A lakókat vagy a dolgozókat tettlegesen bántalmazza.

-  Az intézmény tulajdonát eladja.

- Az intézmény vagy lakótársai tulajdonát szándékosan, súlyosan rongálja vagy eltulajdonítja.

- Túlzott mértékben fogyaszt alkoholt és ennek az intézmény rendjére káros következményei vannak.

IV.  A házirend súlyos megsértése esetén alkalmazott eljárás:

      - Írásbeli figyelmeztetés

      - Írásbeli megrovás

      - Másik intézménybe történő elhelyezés kezdeményezése

       - Intézményi jogviszony megszüntetésének kezdeményezése.

V. Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az Intézmény igazgatója értesíti a lakót, illetve törvényes képviselőjét:

            - a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről,

            - az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről,

            - az Intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok esetleges előterjesztési és rendezési módjáról

VI. A házirend megsértése esetén intézkedés:

Az ápolók eseménynaplót vezetnek az intézményben előforduló legfontosabb eseményekről, a házirendet sértő magatartásokról.

A házirendet sértő magatartás esetén, amennyiben ezen eseményt az érdekképviseleti tag is észlelte, tapasztalta az Ő aláírásának kérése az eseményekre. Ezen feljegyzések a későbbiek során felhasználhatóak.

Az eseménynapló illetve a panaszok alapján az intézményvezető 3 napon belül jegyzőkönyvileg hallgatja meg a házirendet megsértő személyt/személyeket, a sértettet/sértetteket, a szolgálatban lévő ápolókat, szemtanúkat.

A felvett jegyzőkönyvek, megnyilvánulások áttanulmányozása alapján alakítja ki az intézményvezető az álláspontját és tesz intézkedést a házirend megsértőjével szemben.

Az intézmény vezetője saját hatáskörében jár el írásbeli figyelmeztetés és megrovás esetén. Megszüntetés illetve más intézménybe való áthelyezés kezdeményezése esetén előterjesztéssel él az Érdekképviseleti Fórum felé. A Fórum az előterjesztéstől számított 15 napon belül ülésen szótöbbséggel hozza meg az állásfoglalását, melyet írásba foglal.

A Fórum állásfoglalását a vezető figyelembe veszi.

XXI. ETIKAI  KÉRDÉSEK

1. Az Intézményben történő ellátásért a lakók térítési díjat fizetnek, így az ellátásért egyéb juttatást az Intézmény nem kér.

2. Az Intézmény Alapítványa („Őszi Fény” Alapítvány) részére történő önkéntes adományokért nem illet meg senkit különleges bánásmód.

3. Az Intézmény alkalmazottja nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az intézmény jogos érdekeit bizonyíthatóan sérti, jó hírét veszélyezteti.

4. Az Intézmény minden alkalmazottjának titoktartási kötelezettsége van. Így az Intézmény lakóitól, illetve lakóiról szerzett bármilyen információt illetéktelen személynek átadni nem szabad.

5. Az Intézmény minden alkalmazottja köteles a lakókkal, azok hozzátartozóival szemben udvarias, előzékeny magatartást tanúsítani.

6.  Az alkalmazottaknak a lakóktól, illetve hozzátartozóiktól ajándékot, pénzt, vagy bármi más vagyoni előnyt kérnie és/vagy elfogadnia nem szabad.