Alapellátás igénybevételének szabályai (Nappali, étkeztetés, Házi segítségnyújtás)

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Az ellátások iránti kérelmét előterjesztheti szóban vagy írásban. Írásbeli kérelem esetén a honlapon is megjelenített, erre rendszeresített formanyomtatványon teheti meg.

Idős és demens személyek nappali ellátása elsősorban a saját otthunkban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, illetve enyhe/középsúlyos demenciában szenvedő személyek napközbeni gondozásában nyújt segítséget.

Szociális étkeztetés esetében a rászorultság részletes szabályait a települési önkormányzat rendelete határozza meg. Rászorultság állhat fenn - életkor, egészségi állapot, fogyatékosság, pszichitáriai betegség, szenvedélybetegség miatt - ha ezek következtében átmeneti jelleggel vagy tartósan nem tudja az étkeztetést (napi 1x meleg étkeztetést) más módon önmaga vagy eltartottjai részére biztosítani.

Házi segítségnyújtás - gondozási szükségletvizsgálat illetve egyéb rászorultsági feltételek fennállása alapján biztosítható.

A gondozási szükségletvizsgálatot az Intézmény vezetője végzi - háziorvos bevonásával - jogszabály által meghatározott értékelési szempont alapján.

Személyi gondozás I-II. gondozási fokozatban biztosítható, szociális segítés 0. fokozattól (rászorultsági feltételek fennállásakor).