Visegrádi Alap: Minőségi Ezüst kor

Quality for Silver Life

Minőség az Ezüst korért

About the project

A projektről

Ageing population is a challenge for V4 countries. New generation with different lifestyle, needs, purchasing power, life experience enters into silver age. We are intend to formulate a collaboration to share experience, practice in the topic to find easy and quick for implementation solutions in elderly care, active ageing and silver economy in our regions. We are committed to collaborate in a large scale project too for the future depending on the outcomes of this project.

We organize personal visits of professionals in the partner countries: Check Republic, Poland any Hungary.
 

Our goals: 

 • Discover the situation, solutions and innovations need to be explore.
 • Identification of challenges: We identify the challenges and potential solutions on the upcoming issues.
 • Best practice to collect: The scope of the project is to collect best practices, to understand the situation and the solutions in the other countries.
 • Personal experience: In order to fulfil this objective we organise personal visits to the other countries to have personal experience about the local solutions. 
 • Quick wins: During the project each of the participants will be able to implement those practices, that can be immediatelly adapted keeping in mind, that long term, systematic changes need to be implemented
 • Sharing: each of the participants are committed to share learnings within their region with relevant stakeholders to improve.
 • Future project: Partners are intend to collaborate in the future to work towards more significant and long term impact based on the outcomes of this project. 

A népesség elöregedése kihívást jelent a V4 országok számára is. Egy új generáció lép az Ezüst korba, eltérő életmóddal, igényekkel, vásárlóerővel, élettapasztalattal. Együttműködést kívánunk kialakítani a témában szerzett tapasztalatok, gyakorlatok megosztására, hogy könnyen és gyorsan megvalósítható megoldásokat találjunk régióink idősgondozásában, az aktív, minőségi időskor támogatására és Ezüst gazdaság fejlesztésére. Elkötelezettek vagyunk a partneri kapcsolat folytatására, egy nagyobb szabású projektben való együttműködésre a jövőben is.

Szakemberek személyes látogatását szervezzük a partnerországokba: Cseh Köztársaságba, Lengyelországra és Magyarországra.
 

Céljaink:

 • Feltárás: A jelenlegi helyzet, a megoldások, és innovációk felfedezése.
 • Kihívások azonosítása: Azonosítjuk a kihívásokat, nehézségeket, veszélyeket és a lehetséges megoldásokat a felmerülő problémákra.
 • Jó gyakorlatok összegyűjtése: A projekt célja a legjobb gyakorlatok összegyűjtése, a helyzet megértése és a megoldások adaptációja a többi országban.
 • Személyes tapasztalat: E cél elérése érdekében személyes látogatásokat szervezünk más országokba, hogy személyes tapasztalatokat szerezzünk a helyi megoldásokról.
 • Rövid távú eredmények: A projekt során minden résztvevő képes lesz azokat a gyakorlatokat megvalósítani, amelyek azonnal adaptálhatók, szem előtt tartva, hogy hosszú távú, szisztematikus változtatásokat kell végrehajtani.
 • Megosztás: a résztvevők mindegyike elkötelezett amellett, hogy saját régióján belül megosszák tanulságaikat a megfelelő érdekelt felekkel a fejlesztés érdekében.
 • Jövőbeli projekt: A partnerek a jövőben együtt kívánnak működni, hogy a projekt eredményei alapján jelentősebb és hosszú távú hatást érjenek el.

Our partners

Partnereink

Commune of Pelplin

Address: Plac Grunwaldzki 4, Pelplin, 83-130, PL

Statutory representative: Mr. Mirosław Chyła mayor

Website: https://pelplin.pl/

Pelplin Város Önkormányzata

Cím: Plac Grunwaldzki 4, Pelplin, 83-130, PL

Képviselő: Mirosław Chyła polgármester

Honlap: https://pelplin.pl/

Alliance of Trainers and Consultants

Address: Gogolova 1533/5, Opava, 74601, CZ

Statutory representative: Ludek Louis Richter, chairperson

Website: www.trainers-alliance.eu

Oktatók és Tanácsadók Szövetsége

Cím: Gogolova 1533/5, Opava, 74601, CZ

Képviselő: Ludek Louis Richter elnök

Website: www.trainers-alliance.eu

Municipality of Alsómocsolád

Address: Rákóczi u. 21. Alsómocsolád, HU 7345

Statutory representative: Mr. László Dicső mayor

Website: http://alsomocsolad.hu

Alsómocsolád Község Önkormányzata

Cím: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21., HU

Képviselő: Dicső László polgármester

Honlap: http://alsomocsolad.hu

Events

Események

1. Professional visit in Opava, CZ

16/05/2022-19/05/2022.

1. Szakértői látogatás Opavában, CZ

2022.05.16-2022.05.19.

2. Professional visit in Pelplin, PL

20/06/2022-23/06/2022.

2. Szakértői látogatás Pelplinben, PL

2022.06.20-2022.06.23.

3. Professional visit in Alsómocsolád, HU

19/09/2022-22/09/2022.

3. Szakértői látogatás Alsómocsoládon, HU

2022.09.19.-2022.09.22.

Professional meeting in Pelplin

 

Professional meeting in Opava

Professional report

Szakmai beszámoló

Seniorcentrum Opava

Seniorcentrum Opava, p.o. is a contributory organization of the City of Opava, which provides services to seniors and people with disabilities. It is about: residential service - Domov sv. Catherine field service – Terrain nursing service - accommodation for seniors in separate apartments,  lunch delivery and senior point as counselling service for seniors.

We have met director: Mr. Radim Křupala

More at: https://www.scopava.cz/cs/

University of 3rd age

Slezská Univerzita v Opavě – Silesian University in Opava

University of the Third Age (U3V) U3V programs implemented by the university are programs that meet the general principles set for this type of programs by the Association of Universities of the Third Age in the Czech Republic. They are intended for the senior population, ie citizens of retirement age, but its participants may exceptionally also be listeners who have reached the age of 50 (the so-called 50+ generation). They are based on areas of study in which studies in accredited study programs are carried out. They are usually implemented in the form of hobby courses lasting one or two semesters. Framework two-year programs take the form of lectures. Teaching usually takes place during the individual semesters; winter semester in September to December, summer semester in March (January) to May. Lectures or hobby courses are held once a week in the range of 2 teaching hours, a total of 12-15 weeks per semester. The maximum scope of teaching is 60 teaching hours per academic year. One of the conditions for successful completion is the elaboration of a test or seminar work at the end of each semester. Certificates of successful completion of U3V programs are presented to successful graduates in a ceremonial manner with the participation of the Rector, Vice-Rectors, Dean or Vice-Deans.

 

We met: Vendula Gronkowiecova – head of the department and  Ivana Koštuříková – vice rector

https://czv.slu.cz/oblast/4?do=changeKategorie

Seniorcentrum Opava

Az opavai Seniorcentrum Opava város közreműködő szervezete, amely időseknek és fogyatékkal élőknek nyújt szolgáltatásokat, melyek az alábbiak: lakossági szolgáltatás - Domov sv. Catherine terepszolgálat – Házi ápoló szolgálat – idősek szállása 1, illetve 2 személyes apartmanokban, ebéd kiszállítás és Senior pont, mint tanácsadó szolgáltatás időseknek.

A Seniorcentrumot Radim Křupala, a centrum igazgatója mutatta be.

Bővebben: https://www.scopava.cz/cs/

 

 

3. Korosztály Egyeteme

Slezská Univerzita v Opavě – Opavai Sziléziai Egyetem

A "3.korosztály Egyeteme" (U3V)  olyan kurzusokat foglal magába, amelyek megfelelnek a Cseh Köztársaságban a Harmadik Korosztály Egyetemeinek Szövetsége által az ilyen típusú programokra vonatkozóan meghatározott általános elveknek.

Az idős lakosságnak, azaz a nyugdíjas korú polgároknak szólnak, de kivételesen az 50. életévüket betöltött hallgatók (ún. 50+ generáció) is részt vehetnek benne. Azon tanulmányi területeken alapulnak, amelyek akkreditált tanulmányi programok keretében folynak az egyetemen. Általában egy-két féléves hobbi tanfolyamok formájában valósulnak meg, de működnek kétéves keretprogramok is, előadások formájában. A tanítás általában egyéni szemeszterekben történik; téli félév szeptembertől decemberig, nyári félév március (január) és május között. Az előadásokat vagy hobbi tanfolyamokat hetente egy alkalommal tartják 2 tanítási órában, szemeszterenként összesen 12-15 héten keresztül. Az oktatás maximális terjedelme tanévenként 60 tanítási óra. A sikeres teljesítés egyik feltétele minden félév végén egy teszt megírása, vagy szemináriumi dolgozat kidolgozása.

Az U3V programok sikeres elvégzéséről szóló oklevelet a rektor, a rektorhelyettesek, a dékán vagy a dékánhelyettesek részvételével ünnepélyes keretek között adják át.

A programot bemutatta: Vendula Gronkowiecova – osztályvezető és Ivana Koštuříková – rektorhelyettes

https://czv.slu.cz/oblast/4?do=changeKategorie

   

 


Previous projects

Project Film Summary - Pilot program for quality ageing 

Projekt összefoglaló - Mintaprogram a minőségi időskorért

The primary immediate goal: human capacity-building in the common sector and in caring for the elderly which provides opportunity for a change of attitude and conscious activity, involving older people living in small settlements in the local community life and creating the conditions for an active and happy ageing. Nine activity groups contribute to attaining this first immediate goal, which groups include 19 trainings, preparation of 5 curriculums, organisation of 3 conferences, a creative workshop, carrying out 3 researches, an intensive English language course, 3 study-trips to Norway; during the trips elderly care, equal opportunities and gender, as well as rural development and small communities - sustainable development will be covered as subjects. Exchange visits of 2-2 caretakers give insight into the everyday life of Hungary and Norway. Methodological lessons are included in the activities organized in the spirit of solidarity between the generations, for the sake of ameliorating the relationship between young and old. In the focus of these activities are the mayors and the decision-makers of small communities, and the workers and leaders involved in the social areas of the reorganized district administration institutions. The managers, caretakers and nurses of nursing homes, social workers, dieticians, psychologists, civil society leaders and activists, Hungarian and Norwegian students also belong to the target group of the project.

The secondary immediate goal: establishing quality services aimed at the elderly care in Alsómocsolád. To this end, 6 three-bedded rooms will be rearranged into double-bedded ones and the hot water supply will be provided by solar energy in the Autumn Light Nursing Home. A room will be furnished for group and individual therapeutic purposes, a gym designed for seniors and a management room which will be the methodological and consultative centre of the Nursing Home. The kitchen will be expanded and equipped for preparing a selection of special dishes, and the restaurant will be also expanded.

Strategic documents will be drawn up that will serve to aid the preparation of the local government and the Nursing Home for the Programming Period of 2014-2020.

Részlet a projekt célkitűzéseiből:

Az első közvetlen cél elérését kilenc tevékenységcsoport szolgálja, többek között 19 tréning, 5 tananyag elkészítése, 3 konferencia megrendezése, 1 kreatív műhelymunka, 3 kutatás lebonyolítása, 1 intenzív angol nyelvtanfolyam, 3 tanulmányút Norvégiába idősgondozás, esélyegyenlőség és társadalmi nemek, valamint vidékfejlesztés és kistelepülések fenntartható fejlődése témában. 2-2 gondozó cserelátogatása segíti a hétköznapi életbe történő bepillantást Magyarországon és Norvégiában. A nemzedékek közötti szolidaritás jegyében szervezett tevékenységek módszertani tanulságokat rejtenek a fiatalok és idősek kapcsolatának fejlesztésére. E tevékenységek fókuszában a kistelepülések polgármesterei, döntéshozói, az újjászervezett járási közigazgatás intézményeinek szociális területen dolgozó érintettjei és vezetői vannak. Az idősotthonok vezetői, gondozói és ápolói, a szociális munkások,dietetikusok, pszichológusok, civil vezetők és aktivisták, magyar és norvég egyetemi hallgatók szintén a projekt célcsoportjai közé tartoznak.

A második közvetlen cél: a minőségi szolgáltatások elérésére irányul az idősgondozásban Alsómocsoládon. Ennek érdekében az Őszi Fény Idősek Otthonában 6 db háromágyas szobát kétágyassá alakítanak, a meleg víz ellátást napenergiával biztosítják. Berendeznek egy szobát csoport és egyéni terápiás célra, egy idősek számra tervezett tornatermet és egy menedzsment szobát, mely az Otthon módszertani és konzultációs központja lesz. Kibővítik és felszerelik a konyhát, mely alkalmas lesz különleges ételsorok elkészítésére és az étterem is bővül.

Elkészülnek olyan stratégiai dokumentumok, melyek az Otthon és az önkormányzat felkészítését támasztják alá a 2014-2020-as tervezési időszakra. A projekt a Norvég Felnőttoktatási Szövetséggel és az Alsómocsoládért Alapítvánnyal, mint partnerekkel, valamint a Pécsi Tudományegyetemmel, mint társult partnerrel fog megvalósulni.

 

ERASMUS+ program 

ProAge: Preparation for Active Ageing / Felkészülés az Aktív Időskorra

 

 

Alsómocsolád Község Önkormányzata,  Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata, Bjerkaker Learning LAB, Norvégia, és az  A.L.P. Peca d.o.o, Szlovénia közösen pályázatot nyújtott be 2018. márciusában a Tempus Közalapítványhoz,„Preparation for Active Ageing” címmel az ERASMUS + Stratégiai Partnerségek felnőtt tanulási pályázati felhívásra. A támogatói döntés értelmében 150.040,- Euro támogatás lehívására vált jogosulttá a konzorcium.

A projekt célja olyan tananyagokkidolgozása a felnőtt tanulók számára, melyek jó gyakorlatokat és az aktív öregedés tudatos felkészítésének innovatív megoldásait tartalmazzák.A projektkeretében 4 tananyag készült, minden Partner egy-egy modul kidolgozásáért volt felelős.

Az első modul az időskori informatikaoktatásról és tanulásról szól. A második modul példákat, jó gyakorlatokat és útmutatást kínált minden korosztály számára az önkéntességhez. A harmadik modul a tudás átadásáról és tanácsadásról, továbbá arról szól, hogyan lehet új szokásokat kialakítani majd azokat megtartani az egészséges életmód fenntartása érdekében, illetve miként lehet az időskort hasznos szabadidős tevékenységekkel tölteni. A negyedik modul számos jó gyakorlatot mutat be az aktív öregedésről és a generációk közötti együttműködésről, valamint arról, hogy mit tegyünk, ha kiderül, hogy egy családtagunk Alzheimer-kórral vagy Demenciával küzd.

Educational materials

Tananyagok

Up To The Net!

Methodological Advices to Process 'Up to the Net'!

Up to the Net! ppt

NetreFel tananagyag

Módszertani tanácsok

Netre fel! ppt

Cooperation against Alzheimer and Dementia

PPT-ENG

SOS Demencia, Együttműködés az Alzheimer és a Demencia ellen

PPT -HUN

Be Active, be Happy

PPT Be active, Be happy

Legyél aktív, legyél boldog

PPT Legyél aktív, legyél boldog

Voluntary engagement for promoting senior's life quality

PPT-ENG

Önkéntesség az idősödő nemzedék életminőségének javításáért

PPT -HUN

 

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

www.visegradfund.org