Kirendeltség (kollégák bemutatása, nyitvatartás, elérhetőség)

Kirendeltség nyitvatartása:

Hétfő: 07:30-16:00

Kedd: 07:30-16:00

Szerda: 07:30-16:00

Csütörtök: 07:30-16:00

Péntek: 07:30-13:00


Kirendeltségi kollégák bemutatása:


Szabó Erika 

Kirendeltségvezető, pénzügyi vezető

Szabó Erika 2001. óta dolgozik pénzügyi területen Alsómocsolád Község Önkormányzatánál, később a Körjegyzőség, jelenleg a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatásában.

A munkakör alapvető feladatai:

 • Gondoskodik a kirendeltség munkájának megszervezéséről, melynek során közvetlenül utasíthatja a Kirendeltség köztisztviselőit (1 fő pénzügyi ügyintéző, 1 fő igazgatási munkatárs). Meghatározza a feladatok végrehajtásának idejét, módját, ütemét.
 • Gazdálkodási és pénzügyi feladatok ellátása.
 • Személyzeti és munkaügyi feladatok ellátása.
 • Koordinálja és ellenőrzi a kirendeltségben folyó munkát.
 • Meghatározza a feladatok végrehajtásának idejét, módját, ütemét.
 • Gondoskodik Alsómocsolád Község Önkormányzata működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

A munkakör feladatainak részletezése

 1. Gazdálkodási és pénzügyi feladatok

 Alsómocsolád tekintetében (Önkormányzat és a 2 részben önálló intézménye esetében)

 • Gondoskodik a költségvetési koncepció összeállításáról.
 • Gondoskodik a költségvetési rendelettervezet elkészítéséről.
 • Gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítéséről.
 • Gondoskodik a normatív költségvetési hozzájárulások elszámolásáról a zárszámadás keretében.
 • Gondoskodik az előző évi pénzmaradvány elszámolásáról.
 • Gondoskodik a központi költségvetés számára az előírt információk határidőben történő szolgáltatásáról.
 • Gondoskodik a képviselő-testület, valamint a szakmai szervek részére szükséges beszámolók, előterjesztések, javaslatok, információk elkészítéséről.
 • Elvégzi a könyvelési feladatokat Alsómocsolád Község Önkormányzata, a "Szín-Tér" Művelődési Ház és az Őszi Fény Idősek Otthona önállóan működő intézmények tekintetében.
 • Nyilvántartja a pótelőirányzatokat, elvégzi ezek könyvelését és előkészíti a költségvetési rendelet módosítását félévkor, háromnegyedévkor és évvégén.
 • Gondoskodik a számlák kiegyenlítéséről, elvégzi a kontírozási feladatokat.
 • Nyilvántartást vezet a szállítók követeléséről és az egyéb számlákról, valamint az ezekkel kapcsolatos kifizetésekről.
 • Teljesíti az adóbevallási és adatszolgáltatási feladatokat.
 • A pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátása tekintetében folyamatosan kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságával.
 • Figyelemmel kíséri az önkormányzat pénzügyi helyzetét és erről rendszeresen tájékoztatja a tisztségviselőket.

 1. Személyzeti és munkaügyi feladatok:

 • Elkészíti az alkalmazási okiratokat a közalkalmazottak és az intézményvezetők tekintetében (kinevezés, munkaszerződés, megbízási szerződés) és azok mellékleteit.
 • Döntés előkészítő tevékenységet végez a polgármester, a jegyző, a bizottság, a képviselőtestület részére személyzeti és munkaügyi kérdésekben.
 • Előkészíti az éves bérfejlesztést és elkészíti az átsorolásokat.
 • Elkészíti és írásba foglalja a munkaviszony megszüntetéseket.
 • Kezeli és naprakészen vezeti a közszolgálati alapnyilvántartást, eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségnek.
 • Elkészíti a munkáltatói igazolásokat.
 • Elkészíti az KIRA bérszámfejtési rendszerrel végzett jelentéseket és továbbítja a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága felé.

 1. Vagyonkataszter vezetése:
 • Felfekteti az önkormányzat vagyonnyilvántartását, értékeli az ingatlanokat.
 • Átvezeti a vagyonállományban bekövetkezett változásokat.
 • Teljesíti a vagyonnyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatásokat.

 1. Egyéb feladatok:
 • A jegyző megbízása alapján részt vesz a választások lebonyolításában.
 • Ellenőrzi és érvényesíti az Alsómocsolád Község Önkormányzata és a részben önálló intézmények iratainak megfelelőségét a hatályos szabályzatoknak.
 • Feladata az Őszi Fény Idősek Otthona tekintetében az ellenjegyzés, a pénztárak ellenőri feladatainak ellátása.
 • Ellátja még mindazokat a feladatokat, amelyekkel a jegyző és a polgármester megbízza.

Elérhetőségek:

Mágocsi KÖH Alsómocsoládi Kirendeltsége, 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.

Telefon: +36-72/451-748

Mobil: +36-30/560-9358

E-mail: vajda.erika@alsomocsolad.hu


Erb Flóriánné

Igazgatási előadó

Erb Flóriánné 2018. óta dolgozik a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal Alsómocsoládi Kirendeltségén.

A munkakör alapvető feladatai:

 • anyakönyvi ügyintézés
 • személyi adat- és lakcímnyilvántartás
 • iktatás, irattározás
 • igazgatási ügyintézés
 • önkormányzati ügyintézés
 • ügyfélszolgálati ügyintézés

A munkakör feladatainak részletezése

Anyakönyvi ügyintézés:

 • Vezeti a születési, a házassági és a halotti anyakönyvet és ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat.
 • Teljesíti az utólagos bejegyzéseket.
 • Adatszolgáltatást végez az anyakönyvi eseményekről a Központi Statisztikai Hivatal, a Rendőrkapitányság és a Nyugdíjfolyósító szervek felé.
 • Az utólagos bejegyzések jegyzékét megküldi a Baranya Megyei Levéltárnak.
 • Az ügyfél kérelmére vagy hivatalból elvégzi az anyakönyvi kijavításokat.
 • Kiadja az anyakönyvi kivonatokat, az anyakönyvi másolatokat, valamint anyakönyvi értesítőt állít ki.
 • Teljesíti az anyakönyvi adatszolgáltatásokat az ASZA rendszerben és egyéb módon.
 • Vezeti a születési, a házassági és a halotti anyakönyvekhez kapcsolódó névmutatókat.
 • Átveszi és továbbítja a névváltozási kérelmeket.
 • Átveszi az állampolgársági kérelmeket és felterjeszti a Belügyminisztériumhoz.
 • Megszervezi és lebonyolítja az állampolgársági eskü és fogadalom letételét.
 • Gondoskodik a hazai anyakönyvezésről.
 • Elvégzi a házassági és névadási szertartásokat.

Személyi adat- és lakcímnyilvántartás:

 • Ellátja a lakcímbejelentéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Nyilvántartja a személyi adatokban bekövetkezett változásokat és elvégzi az ezzel összefüggő adatszolgáltatást.
 • Nyilvántartja a népmozgalmi adatokat és teljesíti az adatszolgáltatást.
 • Kezeli a személyi nyilvántartó lapok aktív és passzív állományát.
 • Rögzíti a személyi adatokban bekövetkezett változásokat számítógépen.

Iktatás, irattározás:

 • Az Iratkezelési Szabályzat alapján ellátja az iktatással kapcsolatos valamennyi feladatot számítógépes program segítségével.
 • Csoportosítja, irattározásra előkészíti a dokumentumokat, gondoskodik az irattárba történő elhelyezésükről.

Igazgatási ügyintézés:

 • Végzi a hagyatéki leltározást és az ezzel összefüggő feladatokat Alsómocsoládra vonatkozóan.
 • Részt vesz a választási munkák előkészítésében és lebonyolításában.

Az alsómocsoládi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok:

 • Részt vesz a Képviselő-testület munkaprogramjának, éves munkatervének összeállításában.
 • Ellátja a Képviselő-testület üléseinek összehívásával kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvezésével kapcsolatos feladatokat.
 • Elkészíti a testületi határozatok jegyzőkönyvi kivonatait és végrehajtás céljából eljuttatja az érintetteknek.
 • Gondoskodik az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről és segítséget nyújt az érvényesülésükben.
 • Vezeti a Képviselő-testület működésével kapcsolatos nyilvántartásokat, feladat listát készít a képviselőtestület döntései, határozatai alapján
 • Nyomon követi a feladat lista teljesülését. lejárt határidejű ügyekről beszámol polgármesternek

Szociális ügyintézési feladatok Alsómocsolád községre vonatkozóan:

 • Intézi az átmeneti segélyezéssel kapcsolatos ügyeket.
 • Elkészíti a temetési segély, a köztemetés vonatkozó döntés határozatát.
 • Előkészíti az idős otthoni elhelyezéssel kapcsolatos ügyeket.
 • Megállapítja a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokat, elvégzi felülvizsgálatukat.
 • Megállapítja a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot.
 • Környezettanulmányokat készít megkeresések alapján.
 • Vezeti a szociális nyilvántartásokat.
 • Részt vesz a testületi ülések, a szociális tárgyú döntések előkészítésében.

Ügyfélszolgálati feladatok:

 • Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat.

 • Kapcsolatot tart a közintézményekkel, közreműködik a lakosság ilyen jellegű ügyeinek intézésében.

Munkáját a kirendeltségvezető közvetlen irányításával látja el. Ellátja még azokat a feladatokat, amelyekkel a polgármester, vagy a jegyző megbízza. A jegyző megbízása alapján részt vesz a választások lebonyolításában

Elérhetőségek:

Mágocsi KÖH Alsómocsoládi Kirendeltsége, 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.

Telefon: +36-72/451-748

Mobil: +36-30/411-5395

E-mail: erb.aniko@alsomocsolad.hu


Agócs Krisztina

Pénzügyi adminisztrátor

Agócs Krisztina 2018. óta dolgozik pénzügyi területen Alsómocsolád Község Önkormányzatánál, a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatásában.

A munkakör alapvető feladatai:

 1. Gazdálkodási és pénzügyi feladatok:

 Alsómocsolád Község Önkormányzata és az  Őszi Fény Idősek Otthona tekintetében

 • elvégzi a könyvelési feladatokat.
 • elvégzi a kontírozási feladatokat.
 • Nyilvántartást vezet a szállítók követeléséről és az egyéb számlákról, valamint az ezekkel kapcsolatos kifizetésekről.
 • Figyelemmel kíséri az önkormányzat pénzügyi helyzetét és erről rendszeresen tájékoztatja a tisztségviselőket.

 1. Személyzeti és munkaügyi feladatok:

Alsómocsolád Község Önkormányzata és az ”Őszi Fény” Idősek Otthona tekintetében

 • Elkészíti a KIRA bérszámfejtési rendszerrel végzett jelentéseket és továbbítja a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága felé.
 1. Adóügyi feladatok:

Alsómocsolád Község tekintetében

 1. Egyéb feladatok:
 •  Vezeti az általános számlanyilvántartást, rögzíti a számlákat a számítógépes utalási rendszerben.
 • A jegyző megbízása alapján részt vesz a választások lebonyolításában.
 • Ellátja még mind azokat a feladatokat, amelyekkel a jegyző a és a polgármester megbízza.

 1. Házipénztár kezelése:

Alsómocsolád Község Önkormányzata, ”Őszi Fény” Idősek Otthon, SZÍN-TÉR Művelődési Ház

Ellátja a pénztárosi teendőket a pénztárkezelési szabályzatban foglaltak alapján.

 • Feltölti a házipénztári állományt.
 • Bevételezi a különböző befizetéseket (gépi).
 • Gondoskodik a munkabérek, szociális juttatások havonkénti kifizetéséről.
 • Gondoskodik a temetési-, átmeneti-, bevonulási és egyéb segélyek, a tankönyvtámogatás, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának kifizetéséről.
 • Kiegyenlíti a készpénzfizetési számlákat.
 • Beszedi a közterület-használati díjakat (alkalmi, búcsúi stb.)
 • Ellátja az útiköltség elszámolásokkal kapcsolatos teendőket.
 • Kezeli és nyilvántartja a pénztárban lévő szigorú számadású nyomtatványokat.
 • Vezeti a pénztárkönyvet (gépi)
 • Ellátja az Őszi Fény Idősek otthona, az Alsómocsolád Község Önkormányzat, SZÍN-TÉR Művelődési Ház házipénztárának kezelésével kapcsolatos feladatokat.
 • A kimenő számlákat az Önkormányzat és az Őszi Fény Idősek Otthona tekintetében elkészíti.
 • Feladatait a pénztárkezelési szabályzatban foglaltak alapján végzi.
 • Befizetés, illetve kifizetés esetén ellenőrzi a bevételi, illetve kiadási pénztárbizonylatokat, hogy azokat az utalványozásra, ellenjegyzésre jogosultak ellátták-e kézjegyükkel.
 • Kiadja a cafetéria és természetbeni utalványokat.

Elérhetőségek:

Mágocsi KÖH Alsómocsoládi Kirendeltsége, 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.

Telefon: +36-72/560-027

Mobil: +36-30/348-8612

e-mail: agocs.krisztina@alsomocsolad.hu