You are here: Home » Alsómocsolád Szabályozási Terv

Alsómocsolád Szabályozási Terv

Felhívás

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: EljR.) 28.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom Önöket arról, hogy Alsómocsolád Község Önkormányzata a településrendezési eszközeinek alábbi területeket érintő, a csatolt szabályozási terven lehatárolt módosításáról döntött:

1. Telekvégek beépíthetővé tétele a Petőfi Sándor utca déli oldalán

A módosítás célja a beépítési lehetőségek tisztázása a Petőfi Sándor utca déli oldalán található 193-198 hrsz.-ú ingatlanok telekvégein. A terület belső feltáró útjaként a 195 hrsz.-ú telek felhasználása tervezett, erre fűzhetők fel a tervezett új, családi házak elhelyezésére alkalmas építési telkek. A célzott területfelhasználási kategória továbbra is „Falusias lakóterület”. A Petőfi utcáról a 193 és a 194/2 hrsz.-ú ingatlanok újraosztásával 4 db kb. 14,3 m széles, vagy 3 db 19 m széles telek nyitható. Vizsgálandó az új feltáró út kikötésének lehetősége a Kossuth Lajos utcára. A módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem keletkezik.

A módosítandó településrendezési eszközök:
• HÉSZ és a belterületi szabályozási terv

2. Lakóépületek építésére alkalmas terület kijelölése a 109-111 hrsz.-ú telkek igénybevételével

A módosítás célja a Petőfi Sándor utca és a Kossuth Lajos utca sarkán található 109-111 hrsz.-ú telkek azonos, célszerűen „Falusias lakóterület” területfelhasználási kategóriába sorolása. Az így kialakuló területen építési telkek jelölendők ki. A módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem keletkezik.

A módosítandó településrendezési eszközök:
• Településszerkezeti terv és leírás, ezen belül
o Területrendezési tervek (OTrT és BmTrT) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló munkarész térképmellékletekkel
• HÉSZ és a belterületi szabályozási terv

3. Lakóterület kijelölése alternatív építési módokat és építőanyagokat alkalmazó lakóépületek elhelyezésére

A módosítás célja a 140 hrsz.-ú útról nyíló telkek alkalmassá tétele alternatív építési módok alkalmazásával és a településen hagyományosan kialakult építőanyagoktól eltérő építőanyagok felhasználásával épülő lakóépületek elhelyezésére. A célzott területfelhasználási kategória „Falusias lakóterület”. Kidolgozandók a megvalósítást lehetővé tevő építési övezeti előírások. Mivel a módosítás során újonnan beépítésre szánt terület keletkezik, a település közigazgatási területére számított biológiai aktivitás-érték szinten tartása érdekében kijelölendő az ehhez szükséges terület.

A módosítandó településrendezési eszközök:
• Településszerkezeti terv és leírás, ezen belül
o Területrendezési tervek (OTrT és BmTrT) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló munkarész térképmellékletekkel
o Biológiai aktivitásérték számítás
• HÉSZ, külterületi és belterületi szabályozási terv

4. Fogászati központ elhelyezésének rendezési tervi alátámasztása

A módosítás célja a Széchenyi utca északi oldalán található 15-19/2 hrsz.-ú terület alkalmassá tétele az oda tervezett fogászati központ megvalósítására. A célzott területfelhasználási kategória továbbra is „Falusias lakóterület”. Kidolgozandók a megvalósítást lehetővé tevő építési övezeti előírások. A módosítás során újonnan beépítésre szánt terület nem keletkezik.

A módosítandó településrendezési eszközök:
• HÉSZ és a belterületi szabályozási terv

Az EljR. 42.§ (1) bekezdés és Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 131/2014.(VII.23.) számú határozata alapján ezúton kérem, hogy a tervezett módosításokkal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit az EljR. 37.§ (4) bekezdés a) pontjában előírtaknak megfelelően tegye meg.

Alsómocsolád Község Önkormányzata honlapján a www.alsomocsolad.hu –n, a Dokumentumok fül alatt megtalálható a kivágat a hatályos belterületi szabályozási tervből a módosuló területek lehatárolásával.

Írásos észrevételeit elektronikus formában a balintne.rita@alsomocsolad.hu e-mail címre, vagy levélben Alsómocsolád Község Önkormányzata címére (7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.), legkésőbb 2016. március 7-ig szíveskedjen eljuttatni.

Alsómocsolád, 2016.02.09.

Tisztelettel: Dicső László polgármester

 

Alsómocsolád Szabályozási Terv