You are here: Home » Együttműködő partnerek

Együttműködő partnerek

Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat

A Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 1996-ban alakult. A szervezet a 6-tól 30 évesig terjedő korcsoport érdekvédelmét, érdekképviseletét kívánja biztosítani, és arra is törekszik, hogy minél a gyermek és ifjúsági korosztály tagjai minél hasznosabban töltsék el szabadidejüket. A kitűzött célok megvalósításában a fiatalok, a korosztályi segítők és a felnőtt segítő együtt dolgoznak, így erősödik a fiatalok önbizalma és felelősségérzete. Négyévente tavasszal titkos és egyenlő választáson a 10-26 éves korosztály tagjai 2 képviselőt és 1 polgármestert választanak maguk közül, akik a DAGYIÖK alapszabálya szerinti testületi üléseken vesznek részt, éves munkaterv és költségvetés szerint működnek, és korosztályuk igényeit figyelembe véve programokat szerveznek. A szervezet működési feltételeit a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az ifjúsági polgármester és a képviselők részt vesznek a felnőtt Önkormányzat testületi ülésein, ahol a korcsoportjukat érintő napirendi pontokban véleményezési joguk van.

Vállalás a projektben: Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes és Nagyhajmás településeken aktívan részt vesz a toborzásban, népszerűsíti a programot és annak minden elemét elsősorban a fiatalok körében kapcsolathálóján és a rendelkezésére álló eszközökön keresztül, valamint aktívan részt vesz a programelemek szervezésében, lebonyolításában.

Elérhetőség: http://alsomocsolad.hu/new/?page_id=509

Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Kft.

Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települések önkormányzatai, gazdasági szereplői, intézményei és civil szervezetei összefogásával 2014 márciusában született az elhatározás, hogy együttműködésük eredményeként létrehoznak egy, az 5 település szinergikus fejlődését lehetővé tevő közös fejlesztési programot. A közös munka eredményeként az 5 település létre hozta az Észak Hegyháti Mikrotérségi Uniótmelynek célja, hogy a közös fejlesztési elképzeléseket megvalósítsa.

A közös megvalósítás érdekében az érintett felek – gazdasági szereplők, önkormányzatok, civil szereplők, intézmények – közös akaratából létrejött, illetve megújul:

  • egy közös FEJLESZTÉSI PROGRAM (közös célokkal, fejlesztési projekt elképzelésekkel);
  • a program letéteményeseként működő HEGYHÁT ÉSZAK TÉRSÉGI EGYESÜLET (a program koordinációjára, felügyeletére megújuló szervezettel, finanszírozással);
  • egy, a térség meghatározó szereplői által megkötött MIKROTÉRSÉGI PAKTUM megállapodás, amelynek aláírói kinyilvánítják abbéli szándékukat, hogy csatlakoznak a közös fejlesztési elképzelések kialakításához, megvalósításához.

Az Észak Hegyháti Mikrotérségi Unió munkaszervezete az Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Kft.

Vállalás a projektben: az Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Kft. vállalja, hogy az 5 településen – mely egybeesik működési területével – aktívan részt vesz a toborzásban, népszerűsíti a programot, annak minden elemét kapcsolathálóján és a rendelkezésére álló eszközökön keresztül.

Elérhetőség: https://eszakhegyhatiunio.wordpress.com/unio/

Hegyhát Észak Térségi Egyesület

Az Egyesület célja a működési területén levő települések fejlődésének előmozdítása, rendszeres együttműködés szervezése és összehangolása. A cél megvalósítása érdekében  településfejlesztési-, közösségfejlesztési-, ifjúságsegítési-, térségi koordinációs-, oktatási-, szociális-, és kutatási tevékenységet végez. Közreműködik továbbá a természeti és kulturális örökség megőrzésében, védelmében, hozzájárul a gazdasági és társadalmi fejlődéshez, melybe bele tartozik a mezőgazdaság, a kézművesség, és a turisztikai szolgáltatások kialakítása, összehangolása, fejlesztése, települések megújítása és a területi tervezésben való közreműködés, a nevelés, a képzés, az információ átadás és kísérleti projektek megvalósítása.

Vállalás a projektben: az 5 településen – mely egybeesik működési területével – aktívan részt vesz a toborzásban, népszerűsíti a programot, annak minden elemét kapcsolathálóján és a rendelkezésére álló eszközökön keresztül.

Elérhetőség: https://eszakhegyhatiunio.wordpress.com/beszamolok/

Mágocsi Római Katolikus Plébánia Hivatal és Karitasz Csoport

A plébánia hivatal a mikrotérség településeit ellátva, a Magyar Katolikus Egyház egyetemes küldetésének megfelelően, elsősorban az emberek hitre vezetése, a hitélet gyakorlása általi közösségépítés révén igyekszik hozzájárulni az akcióterv sikerességéhez. A hívő közösségek életében a katolikus hit egyik alapvető értékeként jelenik meg egymás kölcsönös segítése, a helyi társadalom önkéntességre, jótékonyságra történő nevelése. Ezek az értékek a program számos elemének megvalósítása során megjelennek, melyhez a plébánia hivatal, illetve a Karitász Csoport munkatársai ily módon járulnak hozzá.

Vállalás a projektben: az 5 településen – mely egybeesik működési területével – aktívan részt vesz a toborzásban, népszerűsíti a programot, annak minden elemét kapcsolathálóján és a rendelkezésére álló eszközökön keresztül, aktívan részt vesz a családi életre nevelés projektfüzér beszélgető körök program szervezésében , megvalósításában. A Karitasz Csoport e mellett önkéntes fogadó szervezetként működik közre.

Elérhetőség: http://www.magocs.hu/index.php/varosunk/egyhazak/

“Őszi-Fény” Alapítvány

Az “Őszi-Fény” Alapítvány 2006-ban alakult az Őszi Fény Idősek Otthonában élő nyugdíjasok hozzátartozóinak kezdeményezésére. A szervezet elsősorban a bentlakók testi, lelki, szellemi és kulturális igényeinek kielégítésére, valamint az idősek otthonának fejlesztésére jött létre. Tevékenysége az itt élő nyugdíjas korúak életminőségének javítása köré épül, de az Alapítvány hivatott a családtagokkal és a településen élőkkel való kapcsolatok ápolására, megőrzésére is. A szervezet tevékenységének célcsoportját az időskorúak képezik.

Az Alapítvány céljai:

  • biztosítani az Őszi Fény Idősek Otthona fejlődését és elősegíteni az itt élő emberek testi, lelki, szellemi, kulturális és szociális igényeinek kielégítését;
  • támogatni minden olyan kezdeményezést, amely az Őszi Fény Idősek Otthona összkomfortosságát célozza meg;
  • az infrastruktúra fejlesztése.

Vállalás a projektben: az 5 településen aktívan részt vesz a toborzásban, népszerűsíti a programot, annak minden elemét elsősorban a szépkorúak körében kapcsolathálóján és a rendelkezésére álló eszközökön keresztül, valamint aktívan részt vesz a programelemek szervezésében, lebonyolításában.

Elérhetőség: http://alsomocsolad.hu/new/?page_id=491